Achiziție servicii de catering – proiect cultural     

Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Universităţii nr. 48, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, servicii de catering (Cod CPV 55520000-1) pentru invitaţii din cadrul proiectelor culturale:

Proiect cultural „Cultura, artă şi tradiţie” – întâlnire cu creatorii populari, artişti plastici,

scriitori coordonatori ai aşezămintelor culturale, 01.04.2022, Suceava;

Specificaţiile minimale pentru serviciile solicitate a fi achiziţionate sunt cele prevăzute în caietul de sarcini ataşat prezentei invitaţii.

Valoarea totală estimată, fară TVA, este de 917,43 lei, la care se adaugă TVA (9%) în sumă de 82,57 lei, valoare totală estimată, inclus TVA este de 1.000 lei, pentru un număr de 50 invitaţi.

Achiziţia acestor servicii se va realiza direct prin intermediul catalogului electronic (SEAP) sau offline, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale art. 43, alin. (1) şi (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţii publică/acordului-cadru din Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriul de atribuire este; ,,preţul cel mai scăzut”, cu condiţia ca din oferta prezentată să reiasă îndeplinirea tuturor condiţiilor din caietul de sarcini, anexat la prezenta invitaţie.

Propunerea financiară poate fi depusă pe e-mail la adresa achizitii@centruIculturalbucovina.ro, sau la sediul autorităţii contractante din Suceava, str. Universităţii, nr.48, până la data de 30.03.2022, ora 09,00

Relaţii suplimentare la telefon 0230/551372. … Anunt public servicii de caterint proiect cultural

Share This

Share This

Share this post with your friends!