*

Suceava Centru

*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

Nr. 65 din 15 ianuarie 2014

*

 RAPORT DE ACTIVITATE

*

al Centrului Cultural “Bucovina”

*

pentru anul 2013

* 

           Centrul Cultural „Bucovina” ca instituţie publică de cultură îşi desfăşoară activitatea pe baza unor principii ca:

*

– primordialitatea valorii şi a autenticităţii în aplicarea criteriilor de evaluare, de selecţie, promovare şi afirmare a creativităţii şi talentului;

– protejarea şi promovarea patrimoniului cultural specific judeţului Suceava ca parte componentă a patrimoniului naţional şi european;

– deplina libertate de exprimare artistică şi de comunicare publică a faptelor de cultură;

– fundamentarea ştiinţifică şi morală a oricărui demers cultural;

– utilizarea judicioasă a resurselor în raport cu obiectivele propuse;

– cooperare şi parteneriat cu instituţiile culturale, organizaţiile neguvernamentale, turoperatorii, etc.;

– raportarea ofertei cultural – artistice la cerinţele cetăţeanului şi ale comunităţilor;

*

și obiective:

*

– realizarea unei oferte de produse şi servicii culturale diverse, adecvată nevoilor cetăţenilor şi comunităţilor;

– formarea, instruirea şi  perfecţionarea în domeniile artistice;

– creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

– cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative autentice;

– educarea gustului public în scopul atenuării tendinţelor de poluare şi degradare cu produse subculturale;

– organizarea de manifestări culturale ;

– sprijinirea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale, a artiştilor şi formaţiilor de amatori din judeţ;

– stimularea meşterilor populari în scopul păstrării artei şi meşteşugurilor tradiţionale, sprijinirea acestora prin organizarea de manifestări;

– susţinerea incluziunii sociale prin cultură şi artă a categoriilor defavorizate şi a persoanelor cu dizabilităţi;

– promovarea, prin cultură şi artă, a imaginii pozitive a judeţului Suceava în context naţional şi european;

– păstrarea şi cultivarea multiculturalităţii, ca element definitoriu pentru spaţiul bucovinean;

– participarea la programele şi proiectele culturale iniţiate de Consiliul Judeţean Suceava; principii și obiective propuse atât prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, cât şi prin angajamentele asumate de manageri prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite (Consiliul Judeţean Suceava).

*

În perioada la care ne referim, instituția a fost coordonată de către doi manageri, respectiv de Petre Horvat, în perioada 01 ianuarie – 15 iulie 2013, când Centrul Cultural „Bucovina” era structurat pe trei secții, două birouri și un compartiment și de Viorel Varvaroi, în perioada 16 iulie – 31 decembrie 2013, când, începând cu data de 01 august 2013, cele trei secții au fost desființate prin reorganizare și schimbarea organigramei, în prezent existând:

*

A. Direcţii de specialitate conduse de directori:

Direcţia Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” (spectacole) având în componență trei ateliere;

* atelierul orchestră și soliști vocali;

* atelierul balet;

* atelierul teatru.

– Direcţia Şcoala de Arte “Ion Irimescu” (educaţie, formare şi perfecţionare în  domeniul artistic);

– Direcţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (conservarea şi promovarea culturii);

*

B. Serviciul administrativ, organizatoric şi deservire;

*

C. Birou Organizare, Salarizare, Resurse Umane;

*

D. Compartimentul Financiar – contabil şi Buget; direcții, serviciu, birou și compartiment care şi-au continuat activităţiile specifice conform atribuţiilor şi obiectivelor propuse:

– organizarea şi coordonarea aşezămintelor culturale din judeţ, prin asigurarea

logisticii necesare derulării activităţilor culturale;

– participarea la proiectele/programele judeţene, naţionale şi internaţionale;

– acţiunile de publicitate a proiectelor proprii:

– tipărituri;

– pliante;

– C.D-uri;

– D.V.D-uri;

– emisiuni radio şi TV;

– apariţii în presa judeţeană şi naţională.

*

Beneficiarii ţintă ai acţiunilor culturale şi artistice derulate au fost în primul rând interpreţii, creatorii de artă, scriitorii, meșterii populari apoi spectatorii, iubitorii de artă, muzică şi literatură.

Centrul Cultural „Bucovina” îşi desfăşoară activitatea, în 2 locaţii, respectiv str. Ion Vodă Viteazul – direcția: Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” şi str. Universităţii nr. 48 direcțiile: Şcoala de Arte „Ion Irimescu” și Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.

Direcțiile şi celelalte structuri componente ale centrului şi-au desfăşurat activitatea fiecare în funcţie de specificul, obiectivele şi atribuţiile sale.

Cei doi manageri, fiecare în perioada sa de activitate au urmărit realizarea acțiunilor cuprinse în planul de management al fiecăruia, a obiectivelor din calendarul acțiunilor culturale aprobat de Consiliul Județean Suceava, de realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat precum și de buna gestionare a banului public.

Fiecare direcție (secție) a avut în vedere  realizarea propriilor proiecte stabilite la început de an, șefii secțiilor, respectiv directorii celor trei direcții, sprijiniți de contabilul șef, șefii de serviciu, birou și ateliere, sub directa coordonare a managerului au reușit să-și ducă la bun sfârșit atribuțiile ce le-au stat în față în anul 2013, astfel:

*

I. ŞCOALA DE ARTE  „ION IRIMESCU”

*

  director Ion Băițan

* 

         În anul 2013 Școala de Arte “Ion Irimescu” şi-a desfăşurat eficient activitatea în domeniul învățământului artistic şi educației estetice.

În activitatea sa, şcoala s-a bazat pe cele două componente principale:

– activitatea didactică, care are drept scop instruirea tuturor cursanţilor;

– activitatea artistică, care presupune promovarea tinerelor talente şi lansarea lor în   domeniul interpretării şi creaţiei.

*

        Activitatea didactică s-a desfăşurat după structura anului şcolar din sistemul de învăţământ, astfel că, în anul calendaristic 2013 s-a finalizat procesul de învăţământ al anului şcolar 2012 – 2013, cu un total de 505 de elevi.

Direcţia este constituită din personal de specialitate în număr 22 de posturi şi 1 post de conducere (conform, organigramei şi statului de funcţii).

*

Activitatea artistică are menirea să creeze un cadru de integrare în mișcarea artistică, de promovare și lansare a interpreților și creatorilor.

Acțiunile artistice cuprinse în agenda culturală au fost susținute în totalitate, la acestea adăugându-se numeroase premii obținute de către elevii școlii la concursuri, festivaluri și saloane artistice de nivel județean și național.

În prima parte a anului (ianuarie – iunie) 2013 au fost susținute:

5 producții interne;

4 expoziții de artă plastică;

5 spectacole;

*

* S-a organizat Concursul Național de Artă Plastică “Ion Irimescu”, concurs  închinat memoriei marelui maestru Ion Irimescu, care s-a aflat la a VI – a ediţie și a avut drept scop promovarea şi afirmarea creaţiilor elevilor şcolilor de arte din ţară, desfăşurându-se pe două secţiuni, respectiv, pictură şi grafică.

– a reunit lucrările de artă ale participanţilor din 19 județe, concursul desfășurându-se la Clubul Artelor Vizuale din Suceava;

– au participat cu lucrări de artă (pictură şi grafică) un număr de 49 de concurenţi din toate zonele ţării;

– s-au acordat premii la cele 2 secţiuni în valoare totală de 2.400 lei, lucrările fiind jurizate de personalităţi în domeniu şi anume: Critic de Artă Valentin Ciucă, şi profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, d-na Lucia Puşcaşu – Preşedinte a UAP – Filiala Suceava şi d-nul Nicu Moroşan.

– lucrările au fost reunite în cadrul unei expoziţii – vernisaj la care au participat un număr de 3.500 de persoane ca invitaţi şi vizitatori pe durata a 2 săptămani cât a durat expoziţia.

*

* La “Hora Bucovinei”Scoala de Arte “Ion Irimescu” a participat cu 45 de elevi, membrii ai Ansamblului Folcloric “Bucovina”, compus din orchestră, dansatori, soliști vocali și instrumentiști, unde au susținut un program artistic de 1h 30’. Spectacolul a avut loc în luna mai 2013, în localitatea Frasin – Bucsoaia. La această manifestare de tradiții și obiceiuri a participat un public de aproximativ 25.000 -30.000 persoane.

*

* Elevii școlii au fost protagoniști a peste 75 de emisiuni radio și TV (locale și naționale);

*

* Au obținut  65 de premii la manifestări județene și naționale.

*

În a doua parte a anului 2013 (iulie – decembrie) s-au avut în vedere:

Promovarea serviciilor educative și artistice, lărgirea ariei de selecție, dotarea sălilor de curs cu aparatura, instrumentele și materialele necesare bunului mers al activității didactice și artistice.

S-a întocmit planul de învățământ pentru anul școlar 2013 – 2014, s-a organizat și  desfășurat examenul de selecție pentru anul I de studiu (în două etape).

O preocupare permanentă a fost, și rămâne, în continuare dezvoltarea instituției și încadrarea unui corp profesoral de specialiști, care să asigure un nivel cât mai ridicat procesului de învățământ instructiv – educativ și artistic.

Astfel, în anul școlar 2013 – 2014 școala funcționează cu un număr de 22 de catedre de specialitate având înscriși în toți anii de studiu un număr de 459 elevi.

*

În această perioadă au fost realizate și o serie de manifestări cultural – artistice  (schimburi de experiență), menite să creeze un cadru de integrare în mișcarea artistică de promovare și lansare a interpreților și creatorilor, elevi ai Școlii de Arte “Ion Irimescu”, alături de elevi ai școlilor de arte din țară și din străinătate (Ucraina, Republica Moldova):

7 producții interne, în special în perioada sărbătorilor de iarnă;

6 expoziții de artă plastică;

Tabăra Internațională de Creație – Artă Plastică “Lumina Nordului”

*

Tabăra de Creaţie-Artă Plastică „Lumina Nordului” este concepută ca o manifestare prin care tineri talentaţi, elevi ai Şcolilor de Arte din ţară şi similare din străinătate au posibilitatea să creeze într-un cadru organizat, sub îndrumarea unor artişti consacraţi, constituindu-se într-o reuniune cultural – artistică a căror beneficiari direcţi sunt.

– Tabara se află la cea de-a VIII – a, ediţie desfăşurându-se în perioada 26 iunie – 03 iulie 2013, locaţia stabilită pentru desfăşurarea acesteia – la pensiunea „LA BELLA VISTA”- Poiana Negrii, judeţul Suceava;

– în fiecare an Tabăra are stabilită o temă, privind tablourile realizate în cadrul acţiunii, anul acesta tema taberei fiind aleasă – PEISAJUL;

– în anul 2013 au fost 25 de participanţi, fiecare participant realizând  căte 2 lucrări care au fost donate Şcolii de Arte Suceava;

– cu lucrările realizate în cadrul taberei s-au organizat 5 expoziţii pe raza judeţului, respectiv: în incinta Consiliului Judeţean Suceava, Galeria de Arte de la Iulius Mall, 2 la Galeria de arte de la Carrefour și una în incinta Spitalului Judeţean Suceava unde au participat peste 3.000 de vizitatori, în total.

Bugetul avut la dispoziție pentru această manifestare a fost de 25.050 lei.

*

* Festivalul – Concurs Internațional de Folclor “Cântecele Neamului”

Festivalul Concurs Internaţional de Folclor ,,Cântecele Neamului” s-a desfăşurat la Suceava în zilele de 24 şi 25 octombrie 2013;

– festivalul are ca principal obiectiv crearea cadrului necesar lansării profesionale a tinerilor solişti vocali şi instrumentişti, elevi ai Şcolilor de Arte din ţară şi din ţările în care comunităţile româneşti păstrează tradiţiile folclorice naţionale (Ucraina, Moldova, Serbia, Ungaria, Bulgaria).

– festivalul – concurs s-a desfăşurat pe 2 secţiuni:

Secţiunea I – solişti vocali

Fiecare solist vocal a prezentat în concurs două melodii: o doină sau baladă (fără acompaniament) şi un cântec de joc (cu acompaniament), ambele reprezentând zona din care provine.

Secţiunea a II a – solişti instrumentişti

Fiecare solist instrumentist a prezentat în concurs două piese instrumentale (tipice zonei pe care o reprezintă), din care una de virtuozitate, (ambele cu acompaniament).

Acompaniamentul a fost asigurat de orchestra Ansamblului Folcloric ,,Bucovina” al Şcolii de Arte ,,Ion Irimescu” Suceava.

– au  participat un numar de 31 de concurenţi atăt din ţară cât şi din străinătate

( Ucraina, Republica Moldova).

–  s-au acordat 7 premii, pentru ambele secţiuni cu o valoare totală de 6.500 lei;

Participanţi ca public spectator 770 persoane, concursul desfăşurîndu-se în 2 zile  în sala de spectacole “Dom Polski”, ambele zile fiind sala plină.

*

* Festivalul – Concurs Județean de Folclor ,,Comori de Suflet Românesc”, editia a XI – a,  s-a desfășurat în zilele de 24 – 25 iulie 2013 în localitatea Câmpulung Moldovenesc;

Ansamblul Folcloric “Bucovina” al  Școlii de Arte “Ion Irimescu” a fost premiat cu locul I la Faza Finală.

La acest festival au participat peste 1000 de artiști amatori și pe total manifestare 15 – 16.000 de spectatori.

*

* ,,Crăciun în Bucovina”

Elevii Școlii de Arte “Ion Irimescu” în numar de 40, au participat la Concertul de Colinde ,,Asta-i sara lui Crăciun”, care a avut loc pe data de 22 decembrie 2013 pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava, în fata unui public numeros (3.000 de spectatori).

*

* Participări la emisiuni de radio și TV (locale și naționale).

În această perioadă Școala de Arte a colaborat în cadrul unor manifestări cu principalele instituţii de cultură din municipiul Suceava (Biblioteca ,,I.G.Sbiera”, Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu”, Muzeul Bucovinei etc.) precum şi cu instituţiile administraţiei publice locale, (Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Municipiului Suceava);

Pe lângă acţiunile culturale cuprinse în agenda culturală a anului 2013 au avut loc și o serie de participări individuale ale elevilor la festivaluri şi saloane artistice judeţene, naţionale şi internaţionale, majoritatea soldate cu premii şi distincţii. Prin aportul pe care Şcoala de Arte „Ion Irimescu” şi l-a adus în cadrul mişcării artistice şi-a demonstrat rolul pe care îl are în formarea, perfecţionarea şi promovarea tinerelor talente şi implicit în promovarea valorilor spirituale zonale şi naţionale.

Conform planului de învățământ, planul de încasări a fost îndeplinit în procent de 108,40 % față de prevederea anuală, cu un total de încasări de 167.660 lei.

În anul școlar 2013 – 2014 au fost înscriși 520 de elevi, dar din lipsa de cadre didactice aprobate în statul de funcții (22 de posturi),  un număr de 80 de elevi au fost respinși, ceilalți 459 putând urma cursurile dorite.

*

II. ANSAMBLUL ARTISTIC „CIPRIAN PORUMBESCU”

*

–         director Gonda Tamira Cojocariu

–          *

Obiectivul principal al activităţii în anul 2013, aşa cum stipulează programul de activitate, cât şi lista programelor şi proiectelor culturale minimale, l-a constituit valorificarea şi promovarea folclorului bucovinean îndeosebi, cu toate particularităţile etnografice şi muzicologice ale zonei folclorice pe care o reprezintă, alături de valorificarea şi promovarea cântecului şi jocului popular din zonele reprezentative ale României, prin prezentarea de spectacole folclorice şi educarea tinerei generaţii în spiritul dragostei pentru folclor, pentru valorile tradiţionale ale neamului, pentru păstrarea identităţii noastre naţionale în contextul marii familii a Uniunii Europene.

Acest lucru s-a realizat prin culegeri de folclor, prelucrarea minuţioasă a acestora pentru scenă, pregătirea, montarea şi prezentarea acestora publicului spectator şi telespectator.

Cu un repertoriu muzical şi coregrafic de excepţie, repertoriu ce cuprinde cântece şi jocuri populare din toate zonele ţării, prin gama de instrumente folosite, Ansamblul Artistic ,,Ciprian Porumbescu”, singurul ansamblu profesionist, laureat al Galei Folclorului Românesc, (distincţie oferită de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru păstrarea şi promovarea nealterată a tradiţiilor acestei zone) transformă prestigioasa instituţie suceveană într-un veritabil ambasador al folclorului românesc.

Activitatea curentă de spectacole a însemnat redarea către publicul spectator a numeroase spectacole folclorice propriu zise, a unor spectacole de eveniment, concerte lecţie pentru elevi (folclor şi clasic), spectacole de divertisment, teatru pentru copii. Astfel, în perioada de referinţă a anului 2013 au fost susţinute un număr de 311 spectacole, din care 76 de folclor şi 234 teatru pentru copii. Punerea în valoare a serviciilor artistice ale instituţiei în contextul rolului pe care le au ansamblurile profesioniste în vederea conservării şi perpetuării tradiţiilor noastre s-a realizat prin paleta variată de spectacole, oferite către publicul spectator şi telespectator.

În perioada sus menţionată au fost promovate corespunzător toate activităţile instituţiei; au fost gestionate cu mare atenţie ofertele culturale ale instituţiei, urmărindu-se atât promovarea folclorului bucovinean cu toate particularităţile sale cât şi valorificarea cântecului şi jocului popular din toate zonele reprezentative ale României, printr-o legătură strânsă cu viaţa satelor, prin revigorarea horelor populare, strânsurilor, diferitelor datini şi obiceiuri integrate în mod direct în diverse festivaluri, sărbători ale comunităţilor săteşti (comemorări, întâlniri cu fii satului, recunoaşterea şi promovarea culturilor locale şi ale minorităţilor din zonă).

În afară de activitatea curentă de spectacole, au fost pregătite minuţios manifestări cu impact deosebit la public, respectiv spectacole muzical – coregrafice de eveniment. Enumerăm câteva din cele mai importante manifestări cu impact judeţean, naţional şi internaţional:

*

* “Hora Bucovinei”;

* Activităţi în cadrul “Zilelor Sucevei“;

* Târgul de toamnă “Produs în Bucovina” organizat la Suceava, Iaşi și Bucureşti;

* Spectacol în cadrul acţiunilor organizate deZiua Bucovinei;

* Spectacole în cadrul acţiunilor privind sărbătorirea “Zilei Naţionale a României”.

*

Tot în această perioadă Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” a răspuns unor invitaţii de excepţie şi a fost prezent la :

* Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii în Cişmigiu” în colaborare

cu TVR 1;

*Festivalul Ansamblurilor Profesioniste „Artă şi Tradiţie Populară Românească”-

Otopeni  în colaborare cu TVR 1;

* Emisiuni „O dată-n viaţă” în colaborare cu TVR 1;

* Spectacol aniversar – “22 de ani TVR IAŞI”;

* Festivalul “Primul vin al anului 2013” Cotnari preluat şi difuzat de ETNO TV;

* Festivalul Naţional de Folclor ”Ioan Macrea” Sibiu preluat şi difuzat de TVR.1;

* Spectacol aniversar “9 ani de Favorit” în colaborare cu Tv. Favorit;

* Alte spectacole speciale organizate în țară și-n județ la evenimente deosebite, la solicitarea Consiliului Județean Suceava.

*

Spectacolele şi filmările realizate de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” s-au bucurat de un succes deosebit – s-a avut în vedere motivarea publicului, atragerea acestuia către locaţiile desfăşurării spectacolelor, fidelizarea unor noi categorii de spectatori, revigorarea tradiţiilor şi obiceiurilor din viaţa satului şi nu numai.

Având în vedere potenţialul artistic al instituţiei şi ţinând seama de particularităţile locale ale vieţii culturale, Ansamblul Artistic ,,Ciprian Porumbescu” a promovat în această perioadă o paletă variată de spectacole. În acest sens au fost susţinute spectacole de:

– folclor  (spectacole curente şi la cerere);

– varietăţi muzicale;

– teatru de păpuşi  pentru copii;

*

Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură:

– acţiunile instituţiei au fost mediatizate prin mijloacele mass media respectiv presă, radio, televiziune;

– spectacole susţinute în judeţ cât şi în alte judeţe;

– publicul sucevean şi nu numai a fost ţinut în permanenţă la curent cu  activitatea de spectacole;

– apariţiile în presă cât şi la posturile de radio şi televiziune unde a fost implicat Ansamblul Artistic ,,Ciprian Porumbescu” sau artişti din cadrul ansamblului se cifrează la peste 60;

– realizarea de CD – uri ale soliştilor vocali, soliştilor instrumentişti.

În această perioadă s-a colaborat în cadrul unor manifestări cu toate instituţiile culturale din municipiul Suceava (Biblioteca ,,I.G.Sbiera”, Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu”, Muzeul Bucovinei etc.) precum şi cu instituţiile ale administraţiei publice locale, (Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Municipiului Suceava), parteneriate cu primării din judeţ, în cadrul unor acţiuni promovate de acestea, cu evenimente legate din viaţa comunităţilor locale (festivaluri, zilele localităţilor, comemorarea veteranilor de război, întâlniri cu fiii satului etc.).

S-au realizat, de asemenea, pentru o serie de acţiuni desfăşurate: materiale publicitare, afişe spectacol varietăţi, filmări pe posturile naţionale de televiziune cât şi cele locale.

Monitorizarea în permanenţă a acţiunilor culturale pentru descoperirea de noi talente interpretative, la nivel de judeţ şi atragerea tinerei generaţii către sălile de spectacole prin promovarea imaginii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” a constituit un alt obiectiv realizat în această perioadă.

Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” a derulat cu sprijinul şi implicarea directă a Consiliului Judeţean Suceava, o serie de acţiuni în calitate de ambasador al folclorului bucovinean în Uniunea Europeană, respectiv: ”Marche de Noel”şi “Noel en Europe” Laval – Franţa (13 – 15 decembrie) care au pus în valoare tezaurul folcloric bucovinean prin desfăşurarea unor programe cu impact deosebit la public.

În urma analizei activităţii direcţiei noastre în funcţie de criteriile de performanţă specifice, au reieşit următoarele:

– din totalul de 76 spectacole de folclor, susţinute de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” s-au desfăşurat, fără resurse financiare, un număr de 27 de spectacole, susţinute cu ocazia unor evenimente, pe plan local sau naţional, în colaborare cu Televiziunea Română, cât şi alte televiziuni, dar şi în cadrul unor Proiecte iniţiate şi promovate de Consiliul Judeţean Suceava, în vederea promovării Bucovinei. Enumerăm în acest sens: “Hora Bucovinei”, “Zilele Sucevei”, Târgurile de toamnă din Suceava, Iasi şi Bucureşti, “Ziua Bucovinei”,  spectacole care au fost larg mediatizate pe posturile de televiziune. Reprezentaţiile artistice s-au desfăşurat în aer liber, având un număr de 10.000 – 15.000 spectatori/spectacol.

Cu angajare financiară, la compartimentul folclor au fost susţinute un număr de 49 de spectacole, cu încasări pe bază de bilete/factură. Suma încasată fiind de 197.610 lei, iar numărul de  spectatori participanţi  la  spectacolele de folclor, fiind  aproximativ de 73.500 cu o medie de 4.320 lei/spectacol şi aproximativ 1.500 persoane/eveniment.

*

La compartimentul Teatru pentru Copii au fost prezentate un număr de 234 spectacole cu venituri în valoare de 39.585 lei, la care au asistat în jur de 2.000 de spectatori, media fiind de 198 lei/ spectacol şi 100 spectatori/ eveniment.

Monitorizarea în permanenţă a acţiunilor culturale pentru descoperirea de noi talente interpretative, la nivel de judeţ şi atragerea tinerei generaţii către sălile de spectacole prin promovarea imaginii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu”, a constituit un alt obiectiv realizat în această perioadă.

Problemele cu care s-a confruntat instituţia au fost la capitolul personal, spectacolele pe care le-am susţinut au avut un nivel de excepţie, însă ar fi necesar completarea corpului de balet cu încă 2 perechi de dansatori, şi compartimentul orchestră cu cel puţin încă doi violonişti, pentru o mai buna calitate a spectacolelor.  De asemenea, la compartimentul tehnic se impune necesitatea angajarii unui  manipulant decor, volumul de recuzită şi tehnică de scenă, necesar la fiecare spectacol, fiind foarte mare în raport cu personalul angajat.

Mijloacele de transport care deservesc Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu” nu asigură condiţii optime de transport, lipsa confortului făcându-se resimţit la deplasările pe distanţe mari, unde de cele mai multe ori, se intră la un interval scurt de timp în spectacol, acest lucru solicitând foarte mult angajaţii distribuiţi în turneu. La fel, microbuzul cu care teatru de păpuşi se deplasează în locaţiile de spectacol, este deficient la sistemul de încălzire.

*

III. CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA

*

CULTURII TRADIȚIONALE

* 

– director Victor Rusu

 *

Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale şi-a propus prin activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2013 să elaboreze şi să participe la proiecte care să asigure continuitatea şi dezvoltarea culturii tradiţionale şi segmentelor culturale reprezentate de mişcarea artiştilor amatori din judeţ, precum şi promovarea judeţului prin punerea în valoare a patrimoniului material şi imaterial.

Prin compartimentele sale Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava a susţinut o activitate care să vină în sprijinul strategiei culturale a Consiliului Judeţean Suceava şi îndeplinirea obiectivelor fixate prin planul propriu de management.

Alături de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava şi-a structurat programul manifestărilor pentru a colabora la proiectele mari de promovare, precum:

„Paştele în Bucovina”, „Hora Bucovinei”, „Produs în Bucovina”, „Crăciun în Bucovina” şi Festivalul European al Artelor „Ciprian Porumbescu”.

Din punct de vedere al managementului cultural al Centrului Cultural “Bucovina”, Direcția a căutat să actualizeze specificul manifestărilor culturale la realităţile impuse de societatea actuală.

*

Pe parcursul anului trecut prin proiectele desfăşurate, CCPCT a urmărit:

cercetarea, conservarea şi tezaurizarea folclorului muzical, coregrafic şi literar din vetrele folclorice aparţinând celor şase subzone etnografice ale judeţului;

crearea unei baze de date, editarea de publicaţii care să vină în sprijinul celor care sunt implicaţi în cultura tradiţională şi a celorlalţi operatori culturali din judeţ;

coordonarea metodologică şi îndrumarea aşezămintelor culturale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului, reflectându-se prin întâlniri cu referenţii culturali din judeţ, organizări de manifestări care prin specificul lor să ducă la o creştere a activităţii culturale în zonele în care a fost nevoie;

promovarea şi valorifcarea creaţiei artiştilor amatori prin proiecte care să menţină şi să stimuleze, apariţia şi dezvoltarea segmentelor culturale reprezentate de aceştia, mobilizând şi motivând energiile lor creatoare;

punerea în valoarea a patrimoniului imaterial ca fiind un vector principal, definitoriu pentru definirea Bucovinei ca destinaţie turistică.

*

Foarte importantă în economia CCPCT este întocmirea unei baze de date care să vină în întâmpinarea necesităţilor din domeniul cercetării, promovării şi valorificării culturii tradiţionale din judeţ.

Baza va fi alcătuită din: fond de carte, fotografie, înregistrări video și audio.

S-a inventariat baza existentă şi s-a trecut la depistarea şi aducerea de noi informaţii utile activității pe care o desfășurăm.

*

Cercetare – conservare

*

1.continuarea procesului de realizare a băncii digitale pe profil etnomuzicologic a CCPCT prin completarea bazei de repertoriu antologat cu noi surse, realizarea cataloagelor pe localităţi şi pe genuri, documentare pentru descoperire de noi fonduri repertoriale;

2. culegerea de colinde şi repertoriu al obiceiurilor de iarnă în sate din Zona Rădăuți, catalogarea repertoriului imprimat, transcrierea repertoriului cules şi selecţia colindelor pentru alcătuirea unei serii de CD audio din „Colecţia de Folclor a Bucovinei”, realizarea broşurii însoţitoare a colecţiei CD, lansată la Rădăuți și Suceava în luna decembrie în cadrul Concertului de Colinde organizat de CCPCT în colaborare cu Casa de Cultură a municipiului Rădăuți și Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene Suceava;

3. organizarea Simpozionului de Muzicologie „Ciprian Porumbescu” în cadrul  Festivalului European al Artelor şi realizarea volumului Ciprian Porumbescu necunoscut cu lucrările prezentate de specialiştii invitaţi şi prin editarea unei secţiuni Document cu manuscrise şi tipărituri;

4. cercetare pentru consultanţă profesională în cadrul unor manifestări organizate de CCPCT – pe baza rezultatelor au fost elaborate materialele incluse în anuarul metodologic al CCPCT intitulat Ghidul iubitorului de folclor;

5. realizarea Ghidul iubitoriului de folclor, prin lucrări personale şi contribuţiile unor specialişti externi reputaţi cooptaţi în colaborare.

6. elaborare de studii de etnomuzicologie şi bizantinologie pentru participare la manifestări ştiinţifice naţionale, internaţionale şi zonale şi pentru finalizarea unor volume publicate (vezi lista cărţi publicate).

*

Promovarea şi valorificarea creaţiei artiştilor amatori

*

În acest sens, CCPCT a urmărit:

– activităţi de îndrumare a formaţiilor artistice din judeţ;

– realizarea de culegeri pentru folclor muzical, literar şi coregrafic;

– realizarea de filme documentare prin care se imortalizează evenimente ale satului

contemporan şi care constiuie baza de date a Centrului;

– realizarea de filme cu rapsozii populari;

– realizarea unor videoclipuri care corespund din punct de vedere a autenticităţii, în

vederea promovării lor pe posturile de televiziune;

– elaborarea unor proiecte care să susţină promovarea, dezvoltarea şi valorificarea

meşteşugurilor bucovinene;

Segmentele culturale care au beneficiat de susţinere, prin finanţarea proiectelor de către CCPCT, au fost:

– Folclor musical – coregrafic;

– Creaţie literară;

– Arte vizuale (plastice, fotografice, film, diaporamă);

– Meşteri şi meşteşuguri;

– Muzică corală;

– Alte genuri muzicale (muzică clasică, muzică uşoară, folk, rock).

Prin managementul direcției noastre am susţinut formaţiile artistice reprezentative ale vetrelor folclorice din judeţ. Am încurajat apariţia unor formaţii noi, am dezvoltat şi am motivat evenimentele existente care vin în sprijinul fenomenului cultural al satului contemporan.

S-a urmărit:

– promovarea şi dezvoltarea tarafului tradiţional şi a fanfarelor din Bucovina;

– monitorizarea rapsozilor din vetrele folclorice ale judeţului;

– monitorizarea şi susţinerea formaţiilor artistice: grup folcloric, formație de jocuri,

grup de obiceiuri;

– promovarea copiilor ca viitori interpreţi şi promotori ai culturii tradiţionale din

judeţ.

În funcție de nivelul de interes și de participare, vom face o descriere a activităților culturale desfășurate pe parcursul anului 2013:

*

De interes internațional

24 – 25 mai 2013 – FESTIVALUL EUROPEAN AL ARTELOR „CIPRIAN PORUMBESCU”, care a reunit următoarele manifestări:

– Simpozion de muzicologie „Ciprian Porumbescu – necunoscut” dedicat personalităţii compozitorului, Stupca;

– Concurs internaţional de interpretare instrumentală „Lira de Aur”,  Suceava;

Festivalul coral „Ciprian Porumbescu”, Gura Humorului;

– Recitaluri de muzică cultă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu” Suceava, Muzeul „Ciprian Porumbescu” Stupca;

– Festivalul – concurs naţional de poezie şi proză scurtă „Rezonanțe Udeștene”, Udeşti, ediţia XVIII, (s-au acordat premiile Magda Isanos, Eusebiu Camilar, Constantin Ştefuriuc, Mircea Motrici); lansări de carte, premierea laureaţilor;

Spectacole folclorice susţinute de ansamblurile artistice şi de formaţiile de amatori din judeţ;

Salonul de primăvară – vară al artiştilor plastici amatori – ed. XXIII (expoziţii de pictură, sculptură, artă fotografică), Stupca.

Cheltuieli: 53.588 lei

Participanți: la toate manifestările enumerate mai sus, 10.000 persoane.

*

29 iunie 2013 – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL MINORITĂŢILOR de la Cârlibaba, ediţia a III- a.

În cadrul Proiectului transfrontalier româno – ucrainean Turism Festiv de Evenimente, festivalul este o sărbătoare a portului naţional, al cântecului şi dansului specific fiecărei etnii din acest spaţiu transfrontalier şi vine în completarea proiectului Consiliului Judeţean Suceava: Promovarea Folcorului Românesc în Ucraina şi a Folclorului Ucrainean în România.

Dintre manifestările desfăşurate în timpul festivalului, menţionăm: Parada portului popular al minorităţilor din Bucovina; spectacolul susţinut de formaţiile artistice: Bujorul de Munte din Cârlibaba, Ansamblul ucrainean Kolomeika – Siret, Solonceanca din Soloneţul Nou – Uniunea Polonezilor din România, Oberig–Cernăuţi, Bukovinski Colori – Cernăuţi, Formaţia artistică de la Ciocăneşti, Formaţia de Huţuli din Moldoviţa.

Evenimentul vine în întâmpinarea dorinţei de afirmare a minorităţilor din judeţul Suceava ce apar ca membri activi şi cu propria personalitate în peisajul cultural bucovinean.

Cheltuieli: 2.000 lei

Participanţi: 500 artişti amatori şi 2.000 de persoane în public

*

5 – 7 iulie – FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR “ARCANUL” Rădăuți, ediția  a  XXII – a.

La baza sportivă a municipiului Rădăuți s-a desfășurat parada și spectacolul cîntecului și jocului popular. Au participat formații artistice din județ: Bălcăuți, Vicovu de Sus, Siret, Suceava, din țară : Simnicu de Sus și din străinătate : Polonia, Serbia, Ucraina, Grecia și Turcia, precum și solistele vocale: Adriana Bucevschi, Dana Dăncilă și Ionela Popescu.

Participanți : peste 5.000 de persoane

*

5 – 7 iulie 2013 – “UMOR LA…GURA HUMORULUI” – Festival – concurs internaţional de caricatură şi literatură umoristică, ediţia a XXIII – a, Gura Humorului.

Au participat în concurs epigramişti, caricaturişti, expoziţii personale, expoziţii în aer liber cu bannere de-a lungul celor 23 de ediţii şi Aleea caricaturiştilor. Este o manifestare de tradiţie, care atrage publicul prin evenimentele colaterale (spectacole, concerte, expoziţii, simpozioane etc) printre cele de prim rang din ţară, care reuneşte artişti din toate colţurile ţării și din străinătate. Au participat concurenți din: Belgia, Rusia, Iran, Ucraina, Germania, Italia etc, din țară: București, Iași, Vișeul de Sus, Timișoara, Galați, Cluj, Suceava, Gura Humorului.

Efecte produse: revigorarea genului literar – umoristic (epigramă, proză scurtă umoristică). Crearea unei mai bune vizibilităţi a graficii satiricii româneşti în lume.

Participanţi: 240 concurenţi şi 11.000 persoane în public.

*

29 iulie 2013 – TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI DE SF. PETRU ŞI PAVEL, Cernăuți, ediţia a V-a.

Au participat 7 meșteri populari din județul Suceava.

Participanți: 1.000 persoane

*

26 – 28 iulie 2013 – “ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE” – Festival Internațional de folclor, Câmpulung Moldovenesc, ediția a XXIV – a, cu participarea formațiilor artistice din: Polonia, Ucraina, Ungaria, Slovacia și România.

Are drept scop promovarea imaginii Bucovinei, prezentarea valorilor culturale şi spirituale, manifestarea ei multietnică, prin aducerea în scenă a unor manifestări artistice tradiţionale, complexe şi diverse: vocale, coregrafice, muzicale, precum şi a portului şi a obiceiurilor bucovinene; favorizarea cunoaşterii reciproce dintre membrii grupurilor artistice a fiecărei comunităţi etnice, păstrarea neştirbită a identităţii culturale, apropierea şi cunoaşterea reciprocă a popoarelor europene, păstrarea folclorului bucovinean în Polonia, Ungaria, Slovacia şi Ucraina. În cadrul acestui eveniment CCPCT a organizat un spectacol al vetrelor folclorice aparţinând sudului Bucovinei. Acest eveniment este aşteptat deopotrivă de cetăţenii Câmpulungului, de turiştii străini prezenţi în aceste zile, cât şi de oamenii de afaceri – productorii agricoli și meșteri populari din zonă şi nu numai.

Efecte produse: cele trei zile de festival, reprezintă o ocazie excelentă pentru promovarea internaţională gratuită, pentru că acest eveniment cultural colorat şi spectaculos este înregistrat, fotografiat şi difuzat pe toate canalele de televiziune.

Participanţi: 1500 artişti, din care 300 străini şi un public de peste 15.000 persoane

*

22 – 25 august 2013 – “BUCOVINA  ROCK  CASTLE” Suceava – Festival internaţional de muzică rock, ediția a III – a.

Festivalul îşi propune să promoveze şi să integreze rock-ul bucovinean în fenomenul rock românesc şi european, precum şi promovarea turistică a Sucevei.

Este un concurs de creaţie şi interpretare, desfăşurat, afirmat şi consacrat de-a lungul anilor pe scenele României şi Europei, certificat cu o anumită ierarhie valorică, prin trofee, diplome şi premii, în Cetatea de Scaun a Sucevei, cu ocazia celor patru nopţi de festival. Au participat formaţii din ţară (Bucureşti, Cluj Napoca, Bistriţa, Iaşi, Tg.Mureş, Bacău, Suceava, Gura Humorului, Siret) şi din străinătate (Ucraina, Macedonia, Ungaria, Grecia și Bulgaria).

Efecte produse: crearea unei bune vizibilităţi a rock-ului bucovinean în ţară şi străinătate.

Cheltuieli: 88.160 lei

Participanţi: 170 de concurenţi şi peste 10.500 spectatori în cele 4 nopţi.

*

22 – 24 noiembrie 2013ÎN GRĂDINA CU FLORI MULTE CERNĂUȚI, ediția a IX – a –  Festival internaţional de folclor autentic românesc. În cadrul acestei manifestări ample, s-au desfășurat: simpozioane cu prilejul zilelor culturii tradiționale romanești și tineretului european, etapa finală și premierea laureaților concursului “În grădina cu flori multe”, masa rotundă “Uniunea Europeană – avantaje, perspective, provocări”, simpozionul internațional “Vatra dulce romanească”, precum și spectacolul de gală al Festivalului internațional de folclor autentic “Să-mi cânți conzar”.

Cheltuieli: 4.000 lei

Participanți: 60 concurenți și peste 5.000 de spectatori

*

16 decembrie 2013SALONUL INTERNATIONAL DE FOTOGRAFIE “BUCOVINA MILENIUL III”, Suceava, ediția a X – a. CCB a fost partener al Muzeului Bucovinei. Au participat 545 artiști fotografi cu 3525 lucrări de artă fotografică din 36 de țări ale lumii (Iran, Italia, India, Anglia, Vietnam, Srilanka, China, Ungaria, România, Germania, Bosnia Herțegovina, Serbia.

Participanți: 845 (545 concurenți + 300 vizitatori)

*

22 – 27 octombrie 2013FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FILM DOCUMENTAR ȘI  DIAPORAMA  “TOAMNĂ LA VORONEȚ”, Gura Humorului, ediția a XXXIII – a.

Este o manifestare de promovare a filmului documentar, a producţiei VIDEO/DIA şi a culturii comunicării audio-video. S-a desfăşurat pe patru secţiuni: film documentar, film studenţesc, film turistic şi diaporamă. Alături de concursul propriu-zis s-au desfăşurat proiecţii cu filme de lung metraj, premiere absolute, jurnale şi filme documentare de arhivă-proiecţii în parteneriat cu Arhiva Naţională de Filme, Workshop-uri prezentate de prof.univ.dr.Laurenţiu Damian, proiecţii în aer liber pe pârtia „Şoimul” în parteneriat cu România Film, expoziţii foto, expoziţii de sculptură, concerte şi recitaluri de muzică cultă, folk, pop etc. Manifestarea are o însemnătate deosebită în perimetrul cultural naţional, înscriindu-se în circuitul universal de promovare a filmului documentar, diaporamă şi fotografie.

Efecte produse – a promovat creativitatea, competenţa şi profesionalismul în educaţia cinematografică şi fotografică, dialoguri între generaţiile de cineaști şi fotografi  şi în rândul publicului larg.

Cheltuieli: 10.000 lei

Participanți: peste 20.000 de persoane (concurenţi, invitaţi şi spectatori).

*

De interes național

*

16 – 17 martie 2013FESTIVALUL NAŢIONAL AL OUĂLOR ÎNCONDEIATECiocănești, ediţia a X – a.

Festivalul promovează diferite tehnici de încondeiare a ouălor în judeţul Suceava şi care a devenit o ocupaţie şi meşteşug de referinţă pentru anumite subzone etnografice.

Au participat 160 de încondeietori din: Brăila, Olt, Cluj, Brașov, Botoșani, Neamț și Suceava. Este primul an când festivalul se desfășoară ca o amplă expoziție, nu ca un concurs. În cadrul concursului “Tradiție – valoare sacră” au participat 56 de copii de vârstă preșcolară și școlară. A avut loc un simpozion “Oul încondeiat – culorile credinței”, expoziții de pictură pe sticlă și lemn (icoană și pictură naivă), precum și spectacole folclorice.

Prin această manifestare, C.C.P.C.T. promovează şi valorifică meşteşugurile.

Cheltuieli: 5.815 lei

Participanți: 216 meșteri și un public de peste 3.000 de persoane în cele 2 zile.

*

24 martie 2013BUNA VESTIRE” Fundu Moldovei – Festival – concurs naţional de muzică corală  religioasă  ortodoxă , ediţia  a  XXIII – a.

Obiectivele acestui festival sunt promovarea valorilor autentice ale creației corale de cult ortodox și revigorarea mișcării corale, în ansamblul ei.

Manifestarea a debutat cu un Simpozion “Satul bucovinean – tradiție și contemporaneitate” care s-a ținut la Casa muzeu din Fundu Moldovei. Publicul participant s-a putut bucura de expoziția de icoane pe stilă a prof.Lucău Dănilă Filon și de expoziția de ouă încondeiate și ceramică la care au participat 30 de meșteri populari din “Ocolul Câmpulungului Moldovenesc” Fundu Moldovei, Paltin, Ciocănești, Vatra Moldoviței, Vatra Dornei, Câmpulung Mold., Marginea și din Iași.

În deschiderea Festivalului au luat cuvântul personalități de marcă ale județului – politicieni, directori de instituții și reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, protopopul preot Aurel Goraș, care a oferit tuturor participanților un volum – “Îndrumarea vieții” de Dr.Fr.W.Förster și câte o iconiță.

Concursul s-a desfășurat pe cinci secțiuni: coruri de copii, coruri licee cu alt profil, coruri licee cu profil muzical și teologic, coruri ale așezămintelor culturale și coruri ale parohiilor.

În afara concursului, în recitaluri extraordinare au evoluat următoarele coruri:

– Corul bărbătesc “Lira” Gura Humorului, dirijor prof.dr.Sever Paraschiv

Dumitrache;

– Corala bărbătească “Sf.Leontie” Rădăuți, dirijor Ovidiu Foca ;

– Corul bărbătesc “Byzantion” Iași, dirijor Gheorghiță Rusu Persic ;

– Corala mixtă “Academica” Câmpulung Moldovenesc, dirijor prof.Emil Forfotă

Cheltuieli: 10.103 lei

Participanți: 1.150 de concurenți şi peste 600 de spectatori

*

18 – 19 mai 2013 – “MIHAIL SEBASTIAN – MIHAI IORDACHE“, Suceava – Concurs naţional de Recenzii şi Jurnale LYCEUM,  ediţia a  VII – a.

Prin acest eveniment s-a urmărit creşterea interesului tineretului pentru creaţie, critică literară şi diaristică, precum şi cinstirea memoriei scriitorilor Mihail Iordache si Mihail Sebastian.

Concursul se adresează tuturor elevilor de liceu (clasele IX-XIII) şi se desfăşoară pe două secţiuni: critică literară şi diaristică.

Finaliştii sunt chemaţi la Suceava şi susţin o probă scrisă de redactare a unui eseu pe o temă dată (2 ore). O comisie naţională, constituită la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului face selecţia lucrărilor câştigătoare şi premierea câştigătorilor.

Manifestarea mai cuprinde  ateliere de lucru şi întâlniri cu critici literari, scriitori, lansări de carte, excursie la mănăstirile din Bucovina.

Cheltuieli: 700 lei

Participanţi: 400 concurenţi şi 200 persoane în public

*

16 iunie 2013CONGRESUL NAȚIONAL DE POEZIE, Suceava, ediţia a VI -a, a reunit nume reprezentative ale scrisului românesc din ţară şi din diaspora.

Scopul acestui eveniment: promovarea poeziei româneşti contemporane în rândul cititorilor, cunoaşterea acesteia de către masa largă de cititori, cât şi impunerea în rândul criticii literare româneşti a noilor valori poetice din România, dar şi cunoaşterea poeziei româneşti din provinciile din afara ţării şi din comunităţile româneşti din Uniunea Europeană şi din alte ţării ale lumii, unde trăiesc români emigranţi.

Programul s-a desfăşurat într-o singură zi la Suceava, la Cetatea de Scaun și a cuprins un marathon de poezie în lectura autorilor, sesiuni de comunicări, colocvii, târg de carte de poezie şi un concurs ad-hoc de poezie. Iniţiator: Gellu Dorian, director Fundaţia „Hyperion” Botoşani.

Efecte produse: a fost formulată o scrisoare deschisă către Institutul Cultural Român, cu referire la situaţia actuală a scriitorului român. Publicul a avut acces la poezia românească contemporană.

Cheltuieli: 7.000 lei

Participanţi: 80 scriitori consacraţi şi peste 300 de persoane în public.

*

28 iunie 2013 – Eveniment literar “EMINESCU ȘI BUCOVINAO ZI DIN VIATA LUI EMINESCU” la Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” Suceava.

A avut loc o conferință susținută de către eminescologul Nicolae Georgescu – București și lansarea cărții “Eminescu. Poezii.” apărută la Editura Academiei Romane în 2012.

Participanți: 70 de scriitori și elevi

*

20 iulie 2013 – “ŞEZĂTOAREA COPIILORFălticeni – Festival – concurs naţional de folclor pentru copii, ediția a VIII – a.

Festivalul – concurs s-a desfășurat pe cinci secțiuni: ansambluri folclorice, datini și obiceiuri, dansuri populare, grup vocal-instrumental și grup instrumental. Au participat concurenți din județele: Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Maramureș, Olt și Suceava. Au participat 17 formații artistice. Formațiile premiate au participat la un spectacol de gală.

Cheltuieli: 2.000 lei

Participanți: 400 concurenți și 1.000 persoane în public

*

20 – 21 iulie 2013Festival National al Ansamblurilor Folclorice ale Copiilor DORNA , PLAI  DE  JOC ȘI CÂNTVatra Dornei, ediția a VI- a

Târgul copiilor și elevilor mesteșugari (expoziție-concurs).

Participanți: 1.000 persoane

*

26 – 28 iulie 2013Festivalul Naţional de Muzică Uşoară “MUZRITM” Vatra Dornei.

Participanți: 3000 de persone în cele 3 zile

*

●  15 – 18 august 2013FESTIVALUL NAŢIONAL AL PĂSTRĂVULUI, Ciocănești, ediţia a X- a.

Prima zi a festivalului a fost dedicată paradei portului popular, lansări de carte și CD-uri, precum și vernisajul unei expoziții cu lăzi de zestre. Invitații au vizitat stânele de pe Muntele Suhard. Un punct de atracție a fost circulatul cu plutele pe Bistrița Aurie. De asemenea, concursul național de pescuit de păstrăv la care au participat 15 pescari și tot atâția arbitri organizat de Liga română de spinning. A mai avut loc un concurs de artă culinară care a reunite cei mai buni bucătari în prepararea produselor din pește. S-au acordat diplome și premii în bani și produse. În fiecare seară au avut loc focuri de tabară și spectacole artistice, expoziții de caricatură Ovidiu Ambrozie Bortă și recitaluri de muzică clasică.

Participanți: 100 de concurenți și artiști, 2.000 de spectatori

*

31 august – 1 septembrie 2013 – “OCHIUL DE PĂUNRădăuți – Târgul naţional al olarilor și al meşterilor populari, ediţia a XXXIII- a.

În acest an s-au înregistrat peste 30 de participări din cele mai vestite centre de ceramică din țară: Horezu – Vâlcea, Baia Mare, Dorohoi – Botoșani, Codlea-Brașov, Corund – Hargita, Marginea, Drochia – Republica Moldova, Curteni-Mureș, Miercurea Ciuc – Harghitra, Timișoara, Deva – Hunedoara, Dej – Cluj, Braniștea –  Galați, Arad, Cernăuți – Ucraina, Botoșani, Bistrița, Odorheiu Secuiesc, Fălticeni, Izvorul Crișului – Cluj, Cârța – Harghita, Sfântu Gheorghe, alături de meșteri din familia Colibaba.

Cheltuieli: 2.500 lei

Participanți: 1.200 persoane (meșteri populari și public).

*

27 – 28 septembrie 2013 – “NICOLAE LABIŞ“- Festival – concurs naţional de poezie la Suceava, Fălticeni și Mălini, ediţia a XLV- a.

La această ediție au participat invitați de seamă, cum ar fi: Mircea Martin, Alexandru Cistelecan, Adrian Dinu Rachieru, Vasile Spiridon, Mircea A.Diaconu, Emil Brumaru, Grigore Elisei, Marcel Mureșeanu etc., precum și membrii ai familiei – Margareta Labiș – sora poetului și nepoții Horia și Andreea. Au avut loc lansări de carte, momente artistice, micro recitaluri, vizionare de film, festivitatea de premiere, recitaluri ale poeților invitați, excursii la mănăstiri și spectacole folclorice.

Cheltuieli: 9.359 lei

Participanți: 150 persoane

*

De interes interjudețean

*

● 7 mai 2013 – “VASILE MUCEABilca – Festival folcloric, ediția a II – a. Manifestarea a fost închinată regretatului Vasile Mucea. Secțiunile festivalului – concurs au fost: soliști vocali care se acompaniază la vioară, cobză sau fluier, secțiunea taraf cu solist vocal sau instrumentist și secțiunea rapsozi populari.

Cheltuieli: 3.030 lei

Participanți: 101 concurenți și 350 spectatori

*

29 iunie 2013 – “SILVESTRU LUNGOCI“- Festival – concurs interjudeţean de interpretare a folclorului muzical – instrumente aerofone, Horodnic de Jos, ediţia a XIX – a, are ca scop promovarea și stimularea interpreților instrumentiști pentru depistarea și valorificarea creațiilor folclorice autentice cu valoare artistică. Concursul s-a desfășurat pe 3 secțiuni: poliinstrumentiști copii și mature, monoinstrumentiști copii și mature și grupuri instrumentale. Au fost 17 concurenți.

Cheltuieli: 4.012 lei

Participanți: 300 de persoane

*

18 august 2013 – “HORA LA PRISLOP“- Festival interjudeţean de folclor

Este o manifestare de amploare, organizată de judeţele Bistriţa şi Maramureş. În acest an judeţul Suceava a fost reprezentat de Ansamblul „Pădurețul” Cacica și Ansamblul “Dor de la Humor” condus de prof. Maria Macovei.

Efecte produse: promovarea folclorului bucovinean drept carte de vizită pentru cei care doresc să viziteze Bucovina.

Cheltuieli: 3.000 lei

Participanţi: 80 artişti din judeţul Suceava şi 10.000 de persoane în public

*

● 16 noiembrie 2013 – “ALEXANDRU BIDIREL“- Festival – concurs interjudeţean  de interpretare a  folclorului muzical, Suceava, ediţia a  XI – a.

Scopul acestui festival – concurs a fost revigorarea și promovarea formațiilor de tip taraf, atragerea tinerilor instrumentiști către instrumentele arhaice – vioara și cobza. Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni: secțiunea Alexandru Bidirel – vioară (copii și mature), secțiunea Niculai Picu – cobză (copii și mature) și secțiunea Grigore Vindereu – taraf tradițional. Au fost 18 concurenți.

Cheltuieli: 6.220 lei

Participanți: 200 de personae

*

De interes județean

*

13 ianuarie 2013FESTIVALUL OBICEIURILOR DE IARNĂ PE STIL VECHI la Drăgușeni.

Alături de Brodina, Moldovița, Vatra Moldoviței, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Bogdănești, Brăiești, Slătioara, Botești, Cârlibaba și la Drăgușeni s-a sărbătorit Anul Nou pe stil vechi. S-au prezentat obiceiuri specifice, ritualuri de fertilitate, “Vasilica”  urâtul și capul de porc frumos împodobit cu panglici și flori.

Pe scenă au evoluat formații din: Drăgușeni, Corlata, Cornu Luncii, Brăiești, Mălini, Dolheștii Mici, Miroslovești – Iași, Râșca

Cheltuit: 52 lei

Participanți: 700 persoane (200 artiști amatori și 500 persoane în public)

*

13 – 14 ianuarie 2013FESTIVALUL LITERAR “MIHAI EMINESCU, Suceava, Călinești Cuparencu, Putna, ediția a XXII – a.

13 ian. – Colegiul “Petru Mușat” – Sub semnul poetului – deschiderea oficială: moment artistic susținut de cvartetul “Amadeus”, decernarea premiului “Opera Omnia”, lansări de carte.

14 ian. – depuneri de coroane la bustului Eminescu din Suceava, Călinești, Putna; decernarea premiului “Mihai Eminescu”, moment artistic.

Invitați: Adrian Dinu Rachieru, Theodor Codreanu, Cornel Munteanu, Lucia Olaru-Nenati, Liviu Papuc, Ștefan Munteanu, Ioan Țicalo, Vasile Tărâțeanu, IlieT.Zegrea, Mircea Lutic, Alexandrina Cernov, Ilie Luceac.

Cheltuieli: 4947,93 lei

Participanți: 350 persoane.

*

25 ianuarie 2013 – “DIALOGUL ARTELOR” Vatra Dornei –  manifestări itinerante – expoziție de arte vizuale, lansări de carte, recitaluri de muzică și poezie.

Această expoziție a fost organizată cu ocazia împlinirii a 3 decenii de colaborare între Cenaclul de Artă Plastică “Dimitrie Loghin” și CCPCT.

La această expoziție itinerantă, expun: Grigore Micu, Iosif Csukat, Valentin Tipa, Cristina Hreamătă Macoveiciuc și Doina Vianora Catargiu.

Au avut loc lansări de carte:

– “Ghidul iubitorilor de folclor”

– “Ciprian Porumbescu necunoscut”-vol.2 și “Chemări de toacă” – Constanța Cristescu

-“Calendarul popular bucovinean” și “Zona etnografică Dorna” – Mihai Camilar

-“Amintiri din colț de veacuri” – de Ioan Bilețchi Albescu

Cheltuieli: 65 lei

Participanți: 60 persoane în public

*

6 februarie 2013 – “FOTO – GRAFICA“- expoziţie de grafică şi fotografie  umoristică  la Galeria Mall. Au expus Mihai Pânzaru PIM și Oana Șlemco (105 buc.) Participanți: 300 persoane.

*

31 ianuarie 2013 – “SĂRBĂTORILE MEMORIEISuceava și 27 martie 2013 la Gura Humorului.

La Suceava, vernisarea Galeriei Personalităților Bucovinene “Vrednici de Bucovina”, lansarea albumului Radu Bercea, înmânarea premiilor Anului 80 al “Artelor Plastice Bucovinene” și a premiilor “Opera Omnia”. Aceștia au fost prof. Adrian Bocancea (n.1936), pictorul și graficianul Radu Bercea (n.1939).

La Gura Humorului cu prilejul acestei manifestări închinate memoriei lui Iraclie Porumbescu și Epaminonda Bucevschi, s-au acordat diplome și premii “Opera Omnia” pentru Emil Havriliuc și Marin Constantin Gheorghe, au fost lansate cărțile “Drum fără sfârșit” cu CD, de Emil Havriliuc și “Jocuri tradiționale și melodii de nuntă” de Marin Constantin Gheorghe, “Cămașa de trecere” de Ion Beldeanu,  “Bucovina mărturisită” de Radu Bercea și “George Sîrbu – omul mit” de Ion Drăgușanul. Cu această ocazie a avut loc un recital de muzică clasică – baritonul Cezar Mititiuc, pianistul Ionuț Ciubotaru și CD mezzosoprana Viorica Daud-Corjan, precum și un mini spectacol de folclor – Cristian Milici – vioară și soliștii Doina și Ciprian Petroaie.

Cheltuieli: 5.052 lei

Participanți: peste 500  persoane în ambele locații

*

28 februarie 2013 – “DIALOGUL ARTELORCâmpulung Moldovenesc,  manifestări itinerante – expoziție de pictură, lansări de carte, recitaluri de muzică și poezie la Liceul “Dragoș Vodă”.

Intâlnire cu referenții culturali din zona Câmpulung și program artistic.

Cheltuieli: 52 lei.

Participanți: 100 persoane.

*

1 martie 2013 – “MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA“, Sala “Dom Polski” Suceava, spectacol susţinut de tinerii artişti din judeţ.

Cheltuieli: 672 lei

Participanți: 150 (50 interpreți + 100 spectatori)

*

3 martie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC“, festival – concurs județean de folclor, ediția a XI – a, faza zonală Vatra Dorneila Casa de Cultură Poiana Stampei.

Festivalul – concurs judeţean de folclor „Comori de suflet românesc”, aflat la a XI-a ediţie, a luat fiinţă din dorinţa de a promova valorile folclorice din judeţul Suceava. Manifestarea are un caracter educativ pentru artiştii amatori din lumea satului şi urmăreşte să sensibilizeze opinia publică în vederea identificării valorilor culturale tradiţional specifice fiecărei vetre folclorice.

Obiectivele acestui festival sunt:

– promovarea valorilor autentice ale culturii tradiţionale: muzică, joc, obiceiuri,

port, instrumente muzicale;

– revitalizarea formelor de manifestare culturală colectivă tradiţională;

– descoperirea şi promovarea talentelor din judeţul Suceava;

– stimularea activităţilor cu caracter folcloric din mediul rural şi urban.

Festivalu l- concurs s-a desfăşurat în două părţi: faza zonală şi faza finală.

Faza zonală a adus pe scenă formaţii din cadrul celor 6 subzone ale judeţului: Dorna, Câmpulung, Humor, Rădăuţi, Fălticeni şi Suceava. În această etapă au fost vizionate și selectate, în urma jurizării, formaţiile care au ocupat locurile I, pe fiecare gen artistic, la toate cele 6 faze zonale pentru a participa la faza finală.

Cheltuieli: 156 lei.

Participanți: 428 (128 concurenți și 300 spectatori).

*

10 martie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC” la Căminul Cultural Breaza – festival – concurs județean de folclor, ediția a XI – a, faza zonală Câmpulung Moldovenesc.

Cheltuieli: 456 lei.

Participanți: 326 ( 126 concurenți, în fața unui public de 200 persoane).

*

17 martie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC” la Căminul Cultural Putna, festival – concurs județean de folclor, ediția a XI – a, faza zonală Rădăuți.

Cheltuieli: 156 lei.

Participanți: 354 ( 294 concurenți și 60 spectatori).

*

21 martie 2013 – “DIALOGUL ARTELOR” –  manifestări itinerante – expoziții de arte vizuale, lansări de carte, recitaluri de muzică și poezie la Muzeul Obiceiurilor Gura Humorului. Aceasată manifestare și-a propus să aducă în atenția publicului patrimoniul imaterial din toate zonele etnografice ale județului. Parteneri au fost Cenaclul de Pictură și Grafică “Dimitrie Loghin”, Primăria Gura Humorului și Muzeul Obiceiurilor Populare Gura Humorului. Au avut loc: expoziție de pictură, lansări de carte și un moment artistic – folclor, muzică, dans modern și poezie.

Cheltuieli: 104 lei.

Participanți: 70 de persoane.

*

31 martie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC” – festival – concurs județean de folclor, ediția a XI – a, faza zonală Humor la Căminul Cultural Valea Moldovei

Cheltuieli: 143 lei.

Participanți: 543 (193 concurenți și 350 spectatori)

*

1 aprilie 2013 – “MINIATURI BUCOVINENE” – expoziţie fotografică itinerantă – țesături, la Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”, Gura Humorului, Rădăuţi, Centrul de Informare Turistică Suceava

Participanți: 200 vizitatori

*

7 aprilie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC

Festival – concurs județean de folclor, ediția a XI – a, faza zonală Fălticeni, la Căminul Cultural Boroaia.

Cheltuieli: 280 lei.

Participanți: 225 persoane (125 concurenți și 100 în public).

*

10 aprilie 2013 – “NICHITA ÎN LUNA LUI MARTE – concurs judeţean de poezie pentru elevi, decernarea premiilor; organizatori Primăria municipiului Vatra Dornei și CCB parteneri.

Cheltuieli: 1.600 lei

Participanți: 100 persoane

*

14 aprilie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC

Festival – concurs județean de folclor, ediția a XI – a, faza zonală Suceava, la Căminul Cultural Soloneț, comuna Todirești.

Cheltuieli: 130 lei.

Participanți: 476 persoane ( 226 concurenți și 250 persoane în public).

*

17 aprilie 2013 SALONUL DE PRIMĂVARĂ – VARĂ AL ARTIȘTILOR PLASTICI AMATORI DIN JUDEȚUL SUCEAVA

Vernisajul la Muzeul de Istorie Suceava, parteneri în organizare. Au participat  25 artiști plastici.

Participanți: 60 persoane.

*

24 aprilie 2013DIALOGUL ARTELOR” Fălticeni

manifestări itinerante – expoziții de arte vizuale, lansări de carte, recitaluri de muzică și poezie.

Cheltuieli: 90 lei.

Participanți: 60 persoane.

*

28 aprilie 2013CONCERT CORAL DE MUZICĂ PASCALĂ, Arbore, ediția a IV-a. Evenimentul a avut loc la biserica din Comuna Arbore în Duminica Floriilor și adună un număr de cinci coruri religioase aparținând parohiilor din judet.

Participanți: 120 enoriași.

*

28 aprilie 2013CONCERT DE FLORII, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava.

Au participat: Corul LUMINĂ LINĂ al Bisericii Sf.Vineri Suceava, Corul bărbătesc Bosanci, Corul Seminarului Teologic Suceava și Corala ACADEMICA Câmpulung Moldovenesc.

Participanți: 250 persoane.

*

18 – 19 mai 2013 – “HORA BUCOVINEI“, Frasin-Tabăra Bucșoaia, ediția a VII-a.

Sâmbătă, 18 mai – Dezabateri pe problemele spațiului rural, vizitarea stânelor și spațiilor expoziționale ale meșterilor populari, seara concerte de muzică etno-pop-rock.

Dumincă, 19 mai – Spectacole de muzică populară, susținute de Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, Ansamblul “Bucovina” al Școlii de Arte “Ion Irimescu”Suceava și grupuri folclorice ale artiștilor amatori.

Participanți: 10.000 persoane

*

20 mai 2013 – “DIALOGUL ARTELOR, Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – manifestare itinerantă care și-a propus să aducă în atenția publicului patrimoniul imaterial din toate zonele etnografice ale județului. Parteneri au fost Cenaclul de Pictură și Grafică “Dimitrie Loghin”, Casa de Cultură Rădăuți. Au avut loc: expoziție de pictură, lansări de carte și un moment artistic – folclor, muzică, dans modern și poezie.

Cheltuieli: 65 lei.

Participanți:100 de persoane.

*

1 mai – 31 august 2013 – “COMEMORAREA ARDERII CĂRȚILOR BUCOVINEI” – lansări de carte, expoziții de pictură, grafică, linogravură, recitaluri de muzică folk la Muzeul de Științele Naturii Suceava, Casa de Cultură “Platon Pardău” Vatra Dornei, Casa de Cultură a Sindicatelor Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Obiceiurilor Populare Gura Humorului etc.

Participanți: 500 persoane

*

30 iunie 2013OGRADA CU DOR” Moara – festival – concurs de folclor tradiţional, ediţia a V- a.

Festivalul – concurs și-a propus să promoveze grupul folcloric format din taraf, formație de jocuri tradiționale și grup vocal. De asemenea, să valorifice repertoriul autentic, costumul aparținând celor șase vetre etnofolclorice.

Cheltuieli: 3.233 lei.

Participanți: 421 (112 concurenți și 300 spectatori).

*

26 – 28 iulie 2013 – “COMORI DE SUFLET ROMÂNESC“, ediția a XI – a, Câmpulung Moldovenesc; Festival – concurs județean de folclor, faza finală.

Pentru faza finală s-au calificat 44 formații artistice dintre care 7 la “Case de Cultură”, 23 la “Cămine Culturale” și 14 la categoria “copii”, pe următoarele genuri artistice: ansambluri de cântece și dansuri, grupuri folclorice, grupuri vocale, grupuri vocal-instrumentale, jocuri populare bărbătești, jocuri populare de perechi.

Cheltuieli: 42.274 lei

Participanți: 15.907 (907 concurenți și 15.000 în public în cele 3 zile)

*

15 august 2013 – “DIN OBCINI CÂNTEC RĂSUNĂMoldovița – Festival de folclor al minorităţilor, ediţia a IV- a.

Este o sărbătoare a etniilor (huțuli, ucraini) care conviețuiesc în bună înțelegere pe teritoriul județului Suceava și are ca scop:

– prezentarea bogăției culturii populare bucovinene în aspectul ei multicultural, al trecerii în revistă a formaților artistice care prezintă cântecul, jocul, muzica, portul și obiceiurile în scopul protejării, conservării și promovării folclorului multietnic în Bucovina;

– stimularea procesului de formare a conștiinței comunității bucovinene regionale, mai ales în rândul tinerilor;

– prezentarea valorilor bucovinene reflectate în înțelegere și respect, toleranță și bună conviețuire a diferitelor grupuri etnice.

Au participat Formația de dansuri KOZACIOK Bălcăuți, Grup vocal BUJOR DE MUNTE Cârlibaba și Ansamblul PLAIURILE SOLONEȚULUI Todirești.

Cheltuieli: 2.000 lei

Participanți: 300 persoane

*

8 septembrie 2013 – “RĂSCOLUL OILORBotoș, comuna Ciocănești – sărbătoare pastorală, ediția a IV- a.

Scopul acestui festival a fost:

– să revigoreze şi să promoveze obiceiuri ancestrale ale păstorilor;

– să promoveze formaţii artistice care au în repertoriu obiceiuri păstoreşti;

– să constate starea şi originalitatea costumelor populare etalate de formaţiile participante;

– să promoveze instrumentele tradiţionale: fluierul, buciumul, tulnicul, etc.

Manifestarea a debutat cu parada portului popular şi a continuat cu serbarea câmpenească pe „Platoul tradiţiilor” Suharău, unde au participat formaţii artistice de amatori din judeţ şi solişti vocali consacraţi.

Cheltuieli: 3.000 lei

Participanți: 350 persoane

*

30 septembrie 2013 – “SĂRBĂTOAREA LIMBII ROMÂNE“Cernăuți

Spectacol artistic şi expoziţie fotografică.

Participanți: 1500 persoane

*

4 – 6 ; 11 – 13, octombrie 2013 și 1 – 3 noiembrie – “PRODUS ÎN BUCOVINA” – Târgul de toamnă la Suceava, Iași și București.

Este un proiect al Asociației PRODUS ÎN BUCOVINA în parteneriat cu Consiliului Județean Suceava și Primăria municipiului Suceava.

La Suceava CCPCT a asigurat 3 zile de spectacol pe scena amplasată la Compexul comercial Mall, precum și participarea meșterilor populari din județ. Au participat 17 formații artistice de amatori, 30 de meșteri populari, 15 soliști vocali și Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”.

Cheltuieli: 11.453 lei (Asociația PRODUS ÎN BUCOVINA)

Participanți: 1800 (422 artiști)

*

28 noiembrie 1918 – ZIUA UNIRII BUCOVINEI CU ROMÂNIA lansări de carte, spectacol artistic.

Manifestarea a fost în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primăria municipiului Suceava și Muzeul Bucovinei. La spectacol au participat: Ansamblul Artistic CIPRIAN PORUMBESCU Suceava, Corala bărbătească ARMONIA de la Constanța și artistul emerit din Republica Moldova ION PALADI.

Cheltuieli: 637 (+ 14.000 lei Primăria Suceava)

Participanți: 12.000 persoane

*

1 decembrie 2013ZIUA NAȚIONALĂ A ROMANIEI – lansări de carte, simpozioane, decernări de medalii, paradă militară și spectacol artistic.

Manifestarea a fost în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Primăria municipiului Suceava și Muzeul Bucovinei. Au participat la spectacol: Grup vocal – instrumental PIATRA ȘOIMULUI Cîmpulung, Formația de dansuri PLAIURILE POJORATEI Pojorîta, Corala bărbătească SF.LEONTIE Rădăuți și solistul Robet Tîrnăveanu de la Sibiu.

Cheltuieli: 2.652 lei ( + 7.500 lei Consiliul Județean)

Participanți: 14 – 15.000 persoane

*

6 decembrie 2013 – “VINE MOȘ CRĂCIUN!” – spectacol de colinde susținut de elevii Școlii gimnaziale nr.8 din Suceava

Cheltuieli: 880 lei.

Participanți: 200 de elevi + 3200 persoane în public.

*

20 decembrie 2013 –  Salonul anual al artistilor plastici amatori Suceava

Vernisajul a avut loc la parterul Centrului pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene și au participat 28 pictori maturi și 160 de copii.

Cheltuieli: 2.300 lei.

Participanți: 280 (lucrările a 182 pictori și 98 persoane în public).

*

20 decembrie 2013 – Lansarea volumului “Colinde și cântece de stea din Zona Rădăuțiuluiînsoțit de CD audio la Suceava, la parterul Centrului pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene. Au participat formații de artiști amatori, cei ce au interpretat colinzile de pe CD: Dornești, Bilca, Straja, Vicovu de Sus, Calafindești.

Cheltuieli: 2.095 lei

Participanți: 280 persoane (65 artiști amatori + 215 în public)

*

21 – 22 decembrie 2013 – “SĂRBĂTOAREA MINORITĂȚILOR“,

spectacole ale minorităților în localități din județ: V.Dornei,  Câmpulung Mold., Gura Humorului, Fălticeni.

21 dec. la Vatra Dornei (Casa de Cultură), Câmpulung Mold.(esplanada Casei de Cultură) și Gura Humorului (Muzeul obiceiurilor populare) au evoluat formațiile: DORNA DORULUI Vatra Dornei, CERVONA KALENA Negostina și Ansamblul Artistic CIPRIAN PORUMBESCU Suceava.

22 dec. la Fălticeni au participat Ansamblul Artistic CIPRIAN PORUMBESCU și Ansamblul SOLONCEANCA Solonețul Nou – Cacica.

Cheltuieli: 4.287 lei (3.461 lei pe 21 + 826 lei pe 22)

Participanți: 950 – 1.000 persoane în cele 2 zile

*

22 decembrie 2013 – “ASTA-I SARA LUI CRĂCIUN”- Concert de colinde pe esplanada Casei de Cultură Suceava

Au participat următoarele grupuri vocale: PĂSTRĂTORII DE TRADIȚII Marginea, SIMION FLOREA MARIAN Ilișești, FLORILE VICOVENE Vicovu de Sus, BOGDANA Bogdănești, CETINA Vama, BUCOVINA Calafindești, FLORI DE MĂR Râșca, ȘCOALA DE ARTE “ION IRIMESCU” Suceava, BALADA Fălticeni. În total 95 persoane.

Cheltuieli: 7.132 lei

Participanți: 2.200 persoane

*

26 decembrie 2013 – “PE LA NOI DE SĂRBĂTORI” – Spectacole de datini și obiceiuri de iarnă în localități cu potențial turistic din județ (Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Gura Humorului, Mănăstirea Humorului). Au participat următoarele formații: CERBUL Corlata (la Gura Humorului și Mănăstirea Humorului), FLOARE DE MĂLIN Mălini (la Putna, Sucevița, Gura Humorului și Mănăstirea Humorului), PREUTEȘTI (la Putna, Sucevița, Gura Humorului și Mănăstirea Humorului), VOLOVĂȚ (la Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței), OSTRA (la Vatra Moldoviței, Gura Humorului, Mănăstirea Humorului), BERENII din Capu Codrului (la Gura Humorului și Mănăstirea Humorului), BANDA LUI JIANU din Botești, com.Horodniceni (la Gura Humorului și Mănăstirea Humorului), MĂZĂNĂEȘTI (la Putna și Sucevița)

Cheltuieli: 8.782 lei

Participanți: 15.000 persoane în toate locațiile

*

27 decembrie 2013 – “DUPĂ DATINA STRĂBUNĂSuceava – Spectacol de datini si obiceiuri de Anul Nou

Manifestarea, cu tradiție la Suceava de peste 20 de ani a debutat cu parada costumelor și măștilor la ora 11,00. Începând cu ora 13,00 s-a desfășurat spectacolul de datini și obiceiuri, unde au participat peste 1.300 artiști amatori din localitățile: Câmpulung Mold., Pojorâta, Șcheia, Berchișești, Corlata, Măzănăești, Zvoriștea, Poiana Stampei, Udești, Vama, Corlata, F undu Moldovei, Boroaia, Mălini, Calafindești, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Hănțești, Comănești, Fălticeni, Dolhasca, Drăgușeni, Cacica, Volovăț, Dolheștii Mici, Bunești, Botoșana, Vatra Moldoviței, Fîntînele, Todirești, Vulturești, Rădăuți, Siret, Bilca, Straja.

Cheltuieli: 55.690 lei

Participanți: 16.300 persoane (1.300 artiști + 15.000 în public)

*

29 decembrie 2013 – “PORNIȚI PLUGUL, FEȚI FRUMOȘI!Vatra Dornei – Spectacol de datini și obiceiuri de Anul Nou. Au participat formații de obiceiuri din localitățile: Corlata, Drăgoiești, Stroiești, Rădăuți și Moara.

Cheltuieli: 5.902 lei

Participanți: 5.000 (200 artiști amatori).

*

Pe tot parcursul anului au fost organizate 22 TÂRGURI ALE MEȘTERILOR POPULARI:

* 26 februarie – 8 martie – Târgul „Mărţisor în Bucovina” Suceava, Shopping City și Casa de Cultură –  25 meşteri (Suceava, Iași, Botoşani);

* 16 – 17 martieTârgul național al ouălor încondeiate, Ciocăneşti – 120 meşteri (Suceava, Neamț, Botoșani, Brăila, Braşov, Olt și Cluj);

* 24 martieTârgul de “Buna Vestire” Fundu Moldovei – 30 meşteri (Suceava);

* 23 aprilie  – 4 mai 2013Târgul de Paște, Gura Humorului – 80 de meșteri încondeietori de ouă, pictori pe lemn și sticlă etc.;

* 23 – 26 iunieTârgul de Sânziene, Suceava – 68 meşteri (Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Harghita) în sediul Centrului pentru Susținerea Tradițiilor Populare Suceava;

* 29 iunie  – Târgul de meșteri de Sf. Petru și Pavel la Dolhasca – 13 meşteri (Suceava, Iaşi, Bucureşti, Harghita);

* 15 – 18 iulie , parteneri la Târgul Copiilor și Elevilor meșteșugari la Vatra Dornei – 100 meșteri elevi din județ;

* 20 – 21 iulie Târgul de Sf. Ilie de la Fălticeni – 19 meşteri (Suceava, Harghita, Bucureşti, Argeş, Bistriţa, Vâlcea);

* 19 – 21 iulie –  Târgul de Sf. Ilie de la Suceava – 20 meșteri în sediul Centrului pentru Susținerea Tradițiilor Populare Suceava;

* 26 – 28 iulieTârgul de “Întâlniri bucovinene” Câmpulung Moldovenesc – 40 meşteri (Suceava, Harghita, Botoşani, Bistriţa, Argeş, Iaşi, Cernăuţi);

* 26 – 28 iulieTârgul de Sărbătoarea comunei Poiana Stampei – 10 meșteri;

* 13 – 15 augustTârgul de Sf. Maria de la Ciocăneşti – 32 meşteri (Suceava, Botoşani, Bistriţa, Bucureşti, Maramureş, Iaşi, Neamţ);

* 14 -15 augustTârgul de Sf. Maria de la Cacica – 17 meşteri (Suceava, Argeş);

* 14 – 15 augustTârgul de Sf. Maria de la Putna – 14 meşteri (Suceava);

* 31 august – 1 sept. – Târgul olarilor, „Ochiul de Păun”, Rădăuţi – 105 participanți (Suceava, Botoşani, Braşov, Maramureş, Harghita, Timiş); CCB în

calitate de parteneri a oferit premiile pentru 25 de meșteri;

* 4 – 6 și 11 – 13 octombrieTârgul de toamnă al Bucovinei la Suceava – Jullius Mall (20 meșteri), Iași – Jullius Mall (18 meșteri) și 1 – 3 noiembrie la București, Parcul “Al.Ioan Cuza” – 7 meşteri;

* 18 – 20 octombrie 2013Serbările Toamnei Bucovinene, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie la Shopping City – 20 de meșteri populari din Suceava, Botoșani și Iași;

* 8 – 10 noiembrieTârgul meșteșugarilor la Festivalul cartofului la Frătăuții Vechi – 10 meșteri;

* 5 decembrie 2013 – 7 ianuarie 2014Târgul de Crăciun, Suceava – 32 meşteri (Suceava, Botoșani, Bistrița).

* 19 – 22 decembrieTârgul de Crăciun, Shopping City Suceava – 16 meșteri din județele Suceava și Botoșani.

În total au fost peste 640 meșteri care au participat la târgurile organizate de către Centrul Cultural, iar peste 100 de meșteri din județul nostru au participat le diverse târguri din țară și străinătate (Germania, Franța, Ucraina, Polonia).

Efecte produse: meşteşugurile populare din Bucovina au fost puse în valoare și apreciate de turiştii din ţară şi străinătate, s-a creat un climat adecvat sărbătorilor din Bucovina la care s-au organizat aceste târguri.

*

În urma analizei activităţii Direcției – Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, putem afirma următoarele:

*s-au organizat 73 de evenimente, în care CCPCT a fost organizator, venind cu specialişti şi logistica necesare, dintre acestea, 69 au fost cu angajare financiară;

* s-au organizat 46 festivaluri şi concursuri, 22 târguri de meşteri populari, 12 saloane de artă plastică şi fotografie;

*la toate aceste manifestări culturale au fost implicaţi peste 5.925 de concurenţi, 4.937 artiști amatori, 680 meșteri populari şi 210.730 persoane în rândul publicului.

*

Publicaţii editate în anul 2013: 12 titluri de carte:

*

1. Monografia – “George Sarbu – Omul mit” – ianuarie

2.”Bucovina mărturisită de Radu Bercea” album – ianuarie

3. Zona etnografică Vatra Dornei – februarie

4.”Ciprian Porumbescu necunoscut” – volumul Simpozionului de Muzicologie, ediţia a – III-a/2013 – mai

5.“Hore de flori” compoziție muzicală pe versuri de poeți bucovineni – mai

6. „Stilul muzical arhaic din ţinutul Rădăuţilor” – septembrie

7. Trudind penița sub vraja pasarii cu”clonț de rubin” – octombrie

8. “Ghidul iubitorilor de folclor”, vol. III, – anuar CCPCT – noiembrie

9. Culegeri și creații folclorice – decembrie

10.Monografia comunei Poaiana Stampei – decembrie

11.In cadrul “Colecția de folclor a Bucovinei”, serie document, CD și broșura -“Colinde și cântece de stea din zona Radauților” – decembrie

12.Arhitectura populară bucovineană – decembrie

*

Referitor la resursele umane precizăm că Centrul Cultural “Bucovina”   a avut în componenţă conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de Consiliul Judeţean Suceava, un număr de 133 de posturi din care 10 de conducere şi 123 de execuţie, iar ca număr de personal 118 posturi de specialitate şi 15 posturi de deservire.

In decursul anului calendaristic 2013 s-au făcut demersurile şi s-au acordat 4 derogări de studii angajaţilor (prin Ordin de Ministru) din cadrul direcţiei Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”;

– s-au acordat clase de vechime la personalul din subordine care au îndeplinit condiţiile legale conform legislaţiei în vigoare;

– tot în acest interval s-a reorganizat structura la nivel de instituţie ceea ce a dus la modificarea organigramei, a statului de funcţii şi implicit la modificări privind încadrarea/reîncadrearea/redistribuirea la o parte din personal în funcţii.

Cheltuielile de personal pentru anul 2013 au însumat o valoare de 3.240.505 lei, reprezentând cheltuieli cu salarii, plata cu ora, cumul, deplasări, contribuţii, concedii şi îndemnizaţii.

În ceea ce privește resursele financiare precizăm că principalele repere ale analizei executiei bugetului Centrului Cultural “Bucovina”, la data de 31 decembrie 2013, sunt următorii indicatori economici:

– venituri proprii – încasările realizate, în perioada raportată, în sumă de  426.694 lei adică 91,09 %  faţă de prevederea anuală (serviciile prestate și facturate se apropie de 100% din prevederea anuală).

*

Veniturile proprii încasate s-au realizat astfel:

– venituri din taxe şcolare, taxe înscriere şi taxe  de eliberare diplome – 190.250 lei reprezentând 108,40 % față de prevederea raportată;

– încasări din spectacole (folclor și teatru de păpuși) – 220.415 lei în proporţie de 81,78 % faţă de prevedere:

– venituri din închirieri – 1.773 lei în proporţie de 52,20 % faţă de prevedere;

– venituri prestări servicii – 14.256 lei în proporţie de 71,28 % faţă de prevedere;

Subvenția planificată a fost solicitată în proportie de 99,88 %  din care s-a cheltuit 98,66%.

plăţile nete efectuate la data de 31 decembrie 2013, în sumă de 4.531.851 lei, reprezintă 97,90 % față de prevederile bugetare ;

cheltuielile efective ale bugetului C.C.B. sunt de 4.473.963 lei.

Menţionăm că pentru manifestările culturale (proiecte şi programe culturale, lucrări editate) s-a cheltuit suma de 631.048 lei.

In anul 2013 s-au achizitionat  instrumente și aparatură electronică de natura mijloacelor fixe (saxofon – 2 buc., clarinet, obiective foto – 2 buc., mixer, trepied cameră video, dezumidificator, braci) în sumă de  43.997 lei, iar bunuri de natura obiectelor de inventar în sumă de 58.343 lei reprezentând echipamente pentru Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, aparatură electronică, instrumente muzicale.

Centrul Cultural „Bucovina” prin obiectivele propuse, prin atribuţiile fiecărei direcții componente, a serviciului, biroului, compartimentului și atelierelor şi-a desfăşurat activitatea, fiecare în scopul pentru care a fost creat. Ca în orice instituţie au existat şi deficienţe care pe parcurs au fost eliminate, astfel, se poate afirma că activitatea Centrului Cultural „Bucovina” s-a desfăşurat în condiţii și cu rezultate chiar foarte bune.

Activitatea Centrului Cultural „Bucovina” a fost cu regularitate oglindită în presa locală și centrală, în emisiuni de Radio-Tv atât la nivel local cât și național și chiar internațional.

Menționăm că în semestrul doi al anului 2013 au fost realizate toate proiectele cuprinse în calendarul pe acest an, nerealizându-se doar Festivalul Național al Fanfarelor Țărănești de la Calafindești, care la solicitarea acestei comune a fost amânat pentru anul 2014, în schimb au fost organizate, la solicitarea Consiliului Județean Suceava o serie de acțiuni, în plus față de cele planificate (participarea Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” la Târgul de Iarnă de la Laval, la târgurile de turism de la Iași și București, la manifestările dedicate zilelor minorităților, la diverse evenimente județene și naționale).

În vederea alinierii la cerinţele şi standardele internaţionale, managerii Centrului Cultural „Bucovina” au abordat pe întreg parcursul anului 2013 metode şi tehnici moderne de conducere pentru a răspunde, prin prisma atribuțiilor lor, la cerinţele societăţii prin identificarea unor surse alternative de finanţare, prin participarea la programe naţionale, europene şi internaţionale. Astfel, rezultatele obţinute au reuşit să acopere o mare parte din nevoile de cultură ale comunităţii, prin adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor oferite de instituţie.

*

 MANAGER,

* 

ec. Viorel VARVAROI

*

Share This

Share This

Share this post with your friends!