*

Sigla Centrul Cultural Bucovina

*

Str. Ion Vodă Viteazul, nr.5; Suceava, Cod :720034; CIF:25345587
Tel./fax: 0230-551372;
e-mail: centrul_cultural_bucovina@yahoo.com
Nr. 146 din 17 ianuarie 2013

*

Centrul Cultural „Bucovina” ca instituţie publică de cultură îşi desfăşoară activitatea pe baza unor obiective propuse atât prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, cât şi prin angajamentele asumate de manager prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite (Consiliul Judeţean Suceava):

*

– formarea, instruirea şi perfecţionarea în domeniile artistice;

– creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală;

– cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative neprofesioniste şi profesioniste;

– organizarea, coordonarea şi derularea manifestărilor artistice;

– sprijinirea metodologică a activităţilor aşezămintelor culturale;

– participarea la programele şi proiectele culturale iniţiate de Consiliul Judeţean Suceava.

*

În perioada la care ne referim, secţiile componente ale Centrului Cultural „Bucovina” (Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”, Şcoala de Arte „Ion Irimescu”, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale) şi-au continuat activităţile specifice conform atribuţiilor şi obiectivelor propuse:

*

– organizarea şi coordonarea aşezămintelor culturale din judeţ, prin asigurarea logisticii necesare derulării activităţilor culturale;

– participarea la proiectele/programele judeţene, naţionale şi internaţionale .

– acţiunile de publicitate a proiectelor proprii:

– tipărituri;

– pliante;

– C.D-uri;

– D.V.D-uri;

– emisiuni radio şi Tv;

– apariţii în presa judeţeană şi naţională.

*

Beneficiarii ţintă ai acţiunilor culturale şi artistice derulate au fost în primul rând interpreţii, creatorii de artă, scriitorii, apoi spectatorii, iubitorii de artă şi literatură.

*

În ce priveşte utilizarea spaţiilor în care Centrul Cultural „Bucovina” îşi desfăşoară activitatea, situate în 2 locaţii (str. Ion Vodă Viteazul – secţia Ansamblului artistic „Ciprian Porumbescu” şi str. Universităţii, nr.48 secţiile ;Şcoala de Arte „Ion Irimescu” , Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale), acestea au fost insuficiente unei optime desfăşurări a activităţii, în special cele privind sălile de curs şi compartimentele funcţionale (financiar-contabil, resurse umane, administrativ).

De asemenea, au lipsit fondurile necesare unor reparaţii, amenajări interioare şi achiziţii de mobilier.

Secţiile şi compartimentele componente ale centrului şi-au desfăşurat activitatea fiecare în funcţie de specificul, obiectivele şi atribuţiile sale.

* 

            Şcoala de Arte „Ion Irimescu”,- şef secţie  Petre Horvat – până in luna iunie si Ion Băiţan din septembrie 2012

 

În anul 2012 şcoala şi-a desfăşurat activitatea eficient în domeniul învăţământului artistic şi  educaţiei estetice.

În activitatea sa, şcoala s-a bazat pe cele două componente principale:

– activitatea didactică, ce are ca scop instruirea tuturor cursanţilor;

– activitatea artistică, ce presupune promovarea tinerelor talente şi lansarea lor în   domeniul interpretării şi creaţiei.

*

Activitatea didactică s-a desfăşurat după structura anului şcolar din sistemul învăţământului :

– pe parcursul semestrului I al anului (sem. II al anului şcolar , s-a finalizat  procesul de învăţământ al anului şcolar 2011 – 2012 cu un total de 442 de elevi

*

Încadrările cu personal de specialitate s-au făcut astfel: 19   posturi de specialitate (conform statului de funcţii) .

Activitatea artistică are menirea să creeze un cadru de integrare în mişcarea artistică, de promovare şi lansare a interpreţilor şi creatorilor.

Acţiunile artistice cuprinse în agenda culturală au fost susţinute în totalitate, la acestea adăugându-se numeroase premii obţinute de către elevii şcolii la concursuri, festivaluri şi saloane artistice de nivel judeţean şi naţional.

*

În prima parte a anului (ianuarie – iunie ) 2012 au fost susţinute:

–  5 producţii interne;

                    –   4 expoziţii de artă plastică;

                    –   5 spectacole susţinute de către elevii şcolii;

                    –   Concursul Internaţional de Artă Plastică „Ion Irimescu”;

– peste 20 de participări ale elevilor la emisiuni radioşi TV (locale şi naţionale);

– 20 de premii obţinute de elevi la manifestări judeţene şi naţionale;

*

În a doua parte a anului 2012 ( iulie – august) s-au avut în vedere promovarea serviciilor educative şi artistice, pe care şcoala le oferă, lărgirea ariei de selecţie, dotarea sălilor de curs cu aparatura, instrumentele şi materialele necesare bunului mers al activităţii didactice şi artistice.

S-a întocmit planul de învăţământ pentru anul şcolar 2012-2013 şi s-a desfăşurat examenul de selecţie ( în două etape) pentru anul I de studiu.

*

O preocupare permanentă a fost şi rămâne în continuare dezvoltarea instituţiei şi încadrarea unui corp profesoral de specialişti , care să asigure un nivel cât mai ridicat procesului  de învăţământ instructiv – educativ şi artistic.

*

Astfel în anul şcolar 2012-2013, Şcoala funcţionează cu un număr de 22 de catedre de specialitate, însumând un număr de  505 elevi .

*

În această perioadă ( 20 iunie – 31 decembrie ) 2012 , au fost susţinute o serie de manifestări cultural artistice menite creerii unui cadru de integrare în mişcarea artistică, de promovare şi lansare a interpreţilor şi creatorilor, elevi ai Şcolii de Arte „Ion Irimescu” şi ai  şcolilor de arte din ţară şi similare din străinătate ( Ucraina, Republica Moldova).

*

—   6 producţii interne;

 –   4 expoziţii de artă plastică;

 –   5 spectacole susţinute de către elevii şcolii;

–   Tabăra Internaţională de Creaţie – Artă Plastică „Lumina Nordului”;

–   Festivalul – Concurs Internaţional de Folclor „Cântecele Neamului”;

–  Crăciun în Bucovina;

–   participări ale elevilor în emisiuni radio şi TV (locale şi naţionale).

De asemenea, prin participarea elevilor la manifestări culturale judeţene şi naţionale s-au obţinut peste 30 de premii.

*

În plus, pe lângă acţiunile culturale cuprinse în agenda anului 2012 au avut loc o serie de participări individuale, pe discipline sau formaţii artistice la festivaluri şi saloane artistice judeţene, naţionale şi internaţionale, majoritatea soldate cu premii şi distincţii Prin aportul pe care Şcoala de Arte „Ion Irimescu” şi l-a adus în cadrul mişcării artistice, şi-a demonstrat rolul pe care îl are în procesul de învăţământ artistic, în  formarea, perfecţionarea şi promovarea tinerelor talente şi implicit în promovarea valorilor spirituale zonale şi naţionale.

*

Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” – şef secţie Sorin Filip

*

Obiectivul principal al activităţii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu”  în anul 2012, aşa cum stipulează programul de activitate, cât şi lista programelor şi proiectelor culturale minimale, l-a constituit, valorificarea şi promovarea folclorului bucovinean îndeosebi, cu toate particularităţile etnografice şi muzicologice ale zonei folclorice pe care o reprezentăm alături de valorificarea şi promovarea cântecului şi jocului popular din zonele reprezentative ale României, prin prezentarea de spectacole folclorice  şi educarea tinerei generaţii în spiritul dragostei pentru folclor, pentru valorile tradiţionale ale neamului, pentru păstrarea identităţii noastre naţionale în contextul marii familii a Uniunii Europene.

*

Acest lucru s-a realizat prin culegeri de folclor, prelucrarea minuţioasă a acestora pentru scenă, pregătirea, montarea şi prezentarea acestora apoi, către publicul spectator si telespectator.

Cu un repertoriu muzical şi coregrafic de excepţie, repertoriu ce cuprinde cântece şi jocuri populare din toate zonele ţării, prin gama de instrumente folosite, Ansamblul  Artistic ,,Ciprian Porumbescu”, laureat al Galei Folclorului Românesc, (distincţie oferită de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru păstrarea şi promovarea nealterată a tradiţiilor acestei zone) transformă prestigioasa  instituţie  suceveană  într-un veritabil ambasador al folclorului românesc.        Activitatea curentă de spectacole a însemnat redarea către publicul spectator a numeroase  spectacole folclorice propriu zise, a unor spectacole de eveniment, concerte lecţie pentru elevi (folclor), spectacole de divertisment, teatru pentru copii.

Astfel  in urma analizei activităţii secţiei noastre  în funcţie de criteriile de performanţă specifice, au reieşit următoarele, respective, in anul calendaristic 2012, Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, a sustinut un numar de 356 de spectacole, dupa cum urmeaza:

*

In perioada  01 ianuarie – 20 iunie  2012, au fost sustinute urmatoarele spectacole :

–  40 spectacole de folclor,

–  29 spectacole folclor cu incasari pe baza de bilete/factură.

–  11 spectacole, fara sustinere financiara, cu ocazia unor evenimente, filmari, pe plan local sau naţional, în colaborare cu Televiziunea Română, cât şi alte televiziuni, dar şi în cadrul unor Proiecte ale  Consiliului Judeţean Suceava, Enumerăm în acest sens “Paştele în Bucovina”, “Hora Bucovinei”  Festivalul International al Artelor “Ciprian Porumbescu”  spectacole care au fost  mediatizate pe posturile de televiziune,  reprezentaţiile artistice desfăşurandu-se în aer liber si s-au bucurat de participarea unui număr mare de spectatori, aproximativ   10000 -15000 spectatori/spectacol.

– 101 spectacole au fost prezentate  de compartimentul Teatru  cu incasari pe baza de bilete/factura.

*

In perioada 21 iunie – 31 decembrie 2012, au fost sustinute urmatoarele spectacole

– 89 spectacole de folclor

– 69 spectacole folclor cu incasari pe baza de bilete/facture

– 20 spectacole, fara sustinere financiara, cu ocazia unor evenimente, filmari, pe plan local sau naţional, în colaborare cu Televiziunea Română, cât şi alte televiziuni, spectacole care au fost larg  mediatizate pe posturile de televiziune,  reprezentaţiile artistice desfăşurandu-se în aer liber si s-au bucurat de participarea unui număr mare de spectatori, aproximativ   12000 -15000 spectatori/spectacol.

– 126 spectacole au fost prezentate  de compartimentul Teatru  cu incasari pe baza de bilete/factura.

*

În perioada sus menţionată au fost promovate corespunzător toate activităţile instituţiei, fiind

gestionate cu mare atenţie ofertele culturale ale instituţiei urmărindu-se promovarea folclorului bucovinean cu toate particularităţile sale cât şi valorificarea cântecului şi jocului popular din toate zonele reprezentative ale României, printr-o legătură strânsă cu viaţa satelor prin revigorarea horelor populare strânsurilor, diferite datini şi obiceiuri integrate în mod direct în diverse festivaluri etc.); sărbători ale comunităţilor săteşti (comemorări, întâlniri cu fii satului, recunoaşterea şi promovarea culturilor locale şi ale minorităţilor din zonă, prin noi montari coregrafice.

*

În afară de activitatea curentă de spectacole au fost pregătite minuţios  manifestări cu impact deosebit la public, respectiv: spectacole muzical-coregrafice de eveniment, manifestări cu impact judeţean, naţional şi internaţional:

*

–         Paştele în Bucovina – în cadrul Proiectului iniţiat de Consiliul judeţean Suceava.

–         Hora Bucovinei; Concert spectacol extraordinar transmis în direct  pe postul naţional  de televiziune, Etno tv

–         Produs în Bucovina în cadrul Proiectului iniţiat de Consiliul Judeţean Suceava

*

Tot în această perioadă Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” a răspuns unor invitaţii de excepţie şi a fost prezent la :

*

Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii în Cişmigiu” în colaborare cu TVR 1;

–     Zilele Bucurestiului

–     Emisiuni „O dată-n viaţă” în colaborare cu TVR 1, numeroase alte participari la emisiuni de profil realizate de diverse televiziuni.

–      Festivalul National de folclor Ioan Macrea – Sibiu

–     Targul de craciun – Bucuresti

–     Spectacol de colinde şi obiceiuri de iarnă  – Revelion 2012  în colaborare cu TVR 1,

–     Etno, Naţional tv, Favorit,

*

Spectacolele  şi filmările realizate de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” s-au bucurat de un succes deosebit, s-a avut în vedere in acest sens, motivarea publicului, atragerea acestuia către locaţiile desfăşurării spectacolelor,  fidelizarea unor noi categorii de spectatori, revigorarea tradiţiilor şi obiceiurilor din viaţa satului şi nu numai;

*

– un neajuns al activităţii noastre la constituit folosirea cu restricţie a sălii de  spectacole, aceasta fiind în reparaţie ceea ce a dus la scăderea numărului de spectacole pentru elevi şi nu numai prezentate la sediul nostru. Având în vedere potenţialul artistic al instituţiei şi ţinând seama de particularităţile locale ale vieţii culturale, Ansamblul Artistic ,,Ciprian Porumbescu” a promovat în această perioadă o paletă variată de spectacole. În acest sens au fost susţinute spectacole de:

– folclor  (spectacole curente) şi la cerere;

– varietăţi muzicale;

– teatru pentru copii;

*

Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură

*

– acţiunile instituţiei au fost mediatizate prin mijloacele mass media respectiv presă, radio, televiziune;

–  spectacole susţinute în judeţ cât şi în alte judeţe;

– publicul sucevean şi nu numai a fost ţinut în permanenţă la curent cu  activitatea de spectacole;

– apariţiile în presă cât şi  la posturile de radio şi televiziune unde a fost implicat Ansamblul Artistic ,,Ciprian Porumbescu” sau artişti  din cadrul ansamblului se cifrează la peste 100 ;

– realizarea de  CD – uri ale soliştilor vocali, soliştilor instrumentişti. În această perioadă  s-a colaborat în cadrul unor manifestări  cu toate instituţiile  culturale din municipiul Suceava (Biblioteca ,,I.G.Sbiera”, Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu”,Complexul Muzeal Bucovina etc.) precum şi cu instituţiile administraţiei publice locale, (Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Municipiului Suceava), parteneriate cu primării din judeţ, în cadrul unor acţiuni  promovate de acestea, cu evenimente legate din viaţa comunităţilor locale (festivaluri, zilele localităţilor, comemorarea veteranilor de război, întâlniri cu fiii satului etc.);

*

S-au realizat de asemenea pentru o serie de acţiuni, materiale publicitare, afişe spectacol păpuşi, filmări pe posturile naţionale de televiziune cât şi cele locale.

Monitorizarea în permanenţă a acţiunilor culturale pentru descoperirea de noi talente interpretative, la nivel de judeţ şi atragerea tinerei generaţii către sălile de spectacole prin promovarea imaginii Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” a constituit un alt obiectiv realizat în această perioadă.

*

În urma analizei activităţii secţiei noastre în funcţie de criteriile de performanţă specifice, au reieşit următoarele. In anul calendaristic 2012, Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, a susţinut un număr de 356 de spectacole. După cum urmează:

*

In perioada 01 ianuarie – 20 iunie  2012, au fost susţinute următoarele spectacole

  • 40 spectacole de folclor,
  • 29 spectacole folclor cu încasări pe baza de bilete/factură.
  • 11 spectacole, fără susţinere financiara, cu ocazia unor evenimente, filmări, pe plan local sau naţional, în colaborare cu Televiziunea Română, cât şi alte televiziuni, dar şi în cadrul unor Proiecte ale Consiliului Judeţean Suceava, Enumerăm în acest sens “Paştele în Bucovina”, “Hora Bucovinei”  Festivalul Internaţional al Artelor “Ciprian Porumbescu” spectacole care au fost  mediatizate pe posturile de televiziune,  reprezentaţiile artistice desfăşurându-se în aer liber si s-au bucurat de participarea unui număr mare de spectatori, aproximativ   10000 -15000 spectatori/spectacol.
  • 101 spectacole au fost prezentate  de compartimentul Teatru Pentru Copii cu încasări pe baza de bilete/factura.

*

In perioada 21 iunie – 31 decembrie 2012, au fost susţinute următoarele spectacole

  • 89 spectacole de folclor
  • 69 spectacole folclor cu încasări pe baza de bilete/factură.
  • 20 spectacole, fără susţinere financiara, cu ocazia unor evenimente, filmări, pe plan local sau naţional, în colaborare cu Televiziunea Română, cât şi alte televiziuni, spectacole care au fost larg  mediatizate pe posturile de televiziune,  reprezentaţiile artistice desfăşurându-se în aer liber si s-au bucurat de participarea unui număr mare de spectatori, aproximativ   15000 -20000 spectatori/spectacol.
  • 126 spectacole au fost prezentate  de compartimentul Teatru Pentru Copii cu încasări pe baza de bilete/factura.

 *

Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale –şef secţie Călin Brăteanu  

*

Secţie a Centrului Cultural „Bucovina”, Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale, funcţionează conform OUG 118 din 21 dec. 2006 şi are următoarele atribuţiuni:

*

1.Oferirea de servicii si produse culturale;

2.Cercetarea, conservarea, protejarea, promovarea şi transmiterea patrimoniului imaterial;

*

Activitatea centrului se materializează prin desfăşurarea următoarelor activităţi:

– organizarea evenimentelor cu rol educativ şi de divertisment; festivaluri, concursuri, târguri ale meşterilor populari, seminarii;

– expoziţii cu caracter temporar sau permanent, monografii, editare de carte, publicaţii de interes local cu caracter cultural sau  tehnico-ştiinţific;

– promovarea turismului cultural de interes local;

– cercetarea, conservarea, punerea în valoare a meşteşugurilor, a tradiţiilor şi a obiceiurilor;

– înregistrări audio-video care să vină în sprijinul colectivelor artistice din judeţ;

– coordonarea metodologică a aşezămintelor culturale din judeţ.

*

C.C.P.C.T. participă la proiecte care  asigură continuitatea şi dezvoltarea culturii tradiţionale şi segmentelor culturale reprezentate de  artiştii amatori din judeţ, precum şi promovarea judeţului prin punerea în valoare a patrimoniului  imaterial.

*

O prioritate a C.C.P.C.T. este cooptarea şi interrelaţionarea cu specialişti în domeniu pentru a stabili un climat de recunoaştere științifică a activității, de către mediile academice  de specialitate și pentru a desfășura activitatea pe criterii științifice absolut necesare nivelului, specificului și evoluției societății actuale.

*

Din punct de vedere al managementului cultural al Secţiei, CCCPCT a căutat să actualizeze specificul manifestărilor culturale la realităţile impuse de societatea actuală.

*

Pentru perioada care a trecut, prin programele desfăşurate, CCPCT a urmărit:

Cercetarea, conservarea şi tezaurizarea folclorului muzical, coregrafic şi literar din vetrele folclorice aparţinând celor şase subzone etnografice ale judeţului; crearea unei baze de date, editarea de publicaţii care să vină în sprijinul celor care sunt implicaţi în cultura tradiţională şi a celorlalţi operatori culturali din judeţ;

– completarea bazei documentare a CCPCT cu noi surse bibliografice sub formă scanată per pagină şi catalogare profesională;

– realizarea de studii şi lucrări etnomuzicologice şi muzicologice pentru manifestările organizate de CCPCT şi pentru realizarea anuarelor editate sub egida CCPCT: Ghidul iubitorilor de folclor nr.2/2012 şi Ciprian Porumbescu necunoscut nr.2/2012;

– transcriere etnomuzicologică de colinde din zona Dornelor;

– documentare bibliografică în vederea realizării unor intrumente de lucru cu referenţii culturali din Judeţul Suceava. S-a realizat un Suport bibliografic pentru referenţii culturali şi iubitorii de folclor din Judeţul Suceava în format digital, ce pune în circulaţie o antologie de folclor muzical cules de Alexandru Voevidca însumând 275 de doine şi cântece propriu-zise din Bucovina începutului de secol al XX-lea

– cercetare documentară în vederea selecţiei repertoriale pentru realizarea unor serii discografice ale Colecţiei de folclor a Bucovinei.

– Coordonarea metodologică şi îndrumarea aşezămintelor culturale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului, reflectându-se prin consfătuiri cu referenţii culturali din judeţ, organizări de manifestări care prin specificul lor să ducă la o creştere a activităţii culturale în zonele în care a fost nevoie;

– Promovarea şi valorificarea creaţiei artiştilor amatori prin proiecte care să menţină şi să stimuleze, apariţia şi dezvoltarea segmentelor culturale reprezentate de aceştia, mobilizând şi motivând energiile lor creatoare;

– Punerea în valoarea a patrimoniului imaterial – vector principal, definitoriu pentru definirea Bucovinei ca destinaţie turistică.

*

Prioritar în managementul C.C.P.C.T. a fost întocmirea unei baze de date care să vină în întâmpinarea necesităţilor din  domeniul cercetării, promovării şi valorificării culturii tradiţionale din judeţ.

*

Baza a fost alcătuită din: fond de carte, înregistrări video, înregistrări audio.

Valorificarea creaţiei meşterilor populari

*

 Programul de cercetare – conservare

*

1. continuarea procesului de realizare a băncii digitale pe profil etnomuzicologic a CCPCT prin completarea  repertoriului antologat cu noi surse, realizarea cataloagelor pe localităţi şi pe genuri, documentare pentru descoperire de noi fonduri repertoriale;

2. culegere de colinde şi repertoriu al obiceiurilor de iarnă în sate din Zona Câmpulung Moldovenesc, catalogarea repertoriului imprimat, transcrierea repertoriului cules şi selecţia colindelor pentru alcătuirea seriei de CD audio doc. din „Colecţia de Folclor a Bucovinei”, intitulată COLINDE DIN ZONA CÂMPULUNG, realizarea broşurii însoţitoare a colecţiei CD,

3. organizarea Simpozionului de Muzicologie „Ciprian Porumbescu” în cadrul Festivalului European al Artelor şi realizarea volumului Ciprian Porumbescu necunoscut .

4. cercetare pentru consultanţă profesională în cadrul unor manifestări organizate de CCPCT – pe baza rezultatelor au fost elaborate materialele incluse în primul anuar metodologic al CCPCT intitulat GHIDUL IUBITORILOR DE FOLCLOR;

5. elaborare de studii de etnomuzicologie şi bizantinologie pentru participare la manifestări ştiinţifice naţionale, internaţionale şi zonale şi pentru finalizarea unor volume publicate (vezi lista cărţi publicate).

6. realizarea filmelor documentare pe tema obiceiurilor de peste an,a obiceiurilor din ciclul vietii omului,a manifestarilor in care au fost angrenate formatii artistice apartinand vetrelor folclorice ale judetului

7. îndrumarea formatiilor artistice apartinand vetrelor folclorice si asezamintelor culturale din judet in adoptarea repertoriului specific fiecareia.

8. realizarea de parteneriate cu centrele din tara in vederea sustinerii unor proiecte comune.

9. editarea studiilor şi a cărtilor de specialitate necesare bazei de date a centrului.

Chermări de toacă. Monografie, tipologie şi antologie muzicală, ediţia a II-a însoţită de CD audio doc, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISBN 978-606-8160-64-1

Ghidul iubitorilor de folclor nr.1/2011 şi nr. 2/2012, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISSN 2284-5593, ISSN-L 2284-5593

Ciprian Porumbescu necunoscut nr.1/2011 şi nr.2/2012, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISSN 2284-712X, ISSN-L 2284-712X

Suport bibliografic pentru referenţii culturali şi iubitorii de folclor din Judeţul Suceava în format digital, Centrul Cultural Bucovina-CCPCT, Suceava, 2012, având colaborator la culegera textelor folclorice pe Alina Leonte.

– DVD Festivalul European al Artelor “Ciprian Porumbescu” 2012 – Recital extraordinar de vioară şi pian Sherban Lupu (SUA) şi Doina Grigore (Iaşi) nemultiplicat din lipsă de fonduri (colaborator Radu Baran)

– DVD Festivalul European al Artelor “Ciprian Porumbescu” 2012 – Concertul extraordinar de folclor şi muzică lăutărească Sherban Lupu (SUA) şi Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu, nemultiplicat din lipsă de fonduri (colaboratori Dan Lungu şi Radu Baran).

*

2. Activitate jurnalistică:

*

– articole publicate în  CRAI NOU, în CRONICA MUZICALĂ ONLINE şi în ACTUALITATEA MUZICALĂ.

*

Programul de promovarea şi valorificarea creaţiei artiştilor amatori

*

În acest sens, CCPCT  a urmărit:

activităţi de îndrumare a formaţiilor artistice din judeţ;

realizarea de culegeri pentru folclor muzical, literar şi coregrafic;

realizarea de filme documentare prin care se imortalizează evenimente ale satului contemporan şi care constiuie baza de date a Centrului;

realizarea de filme cu rapsozii populari;

realizarea unor videoclipuri care corespund din punct de vedere a autenticităţii, în vederea promovării lor pe posturile de televiziune;

elaborarea unor proiecte care să susţină promovarea, dezvoltarea şi valorificarea meşteşugurilor bucovinene;

*

Segmentele culturale care au beneficiat de susţinere, prin finanţarea proiectelor de către CCPCT, au fost:

1.Folclor literar, muzical-coregrafic.

2.Creaţie literară.

3.Arte plastice.

4.Arte vizuale ( fotografie, film, diaporamă)

5.Meşteri şi meşteşuguri

6.Muzică corală

7.Alte segmente culturale ( muzică uşoară, folk, rock, )

*

            Prin managementul secţiei noastre am susţinut formaţiile artistice reprezentative ale vetrelor folclorice din judeţ. Am încurajat apariţia unor formaţii noi, am dezvoltat şi am motivat evenimentele existente care vin în sprijinul fenomenului cultural, al satului contemporan.

*

Am urmărit:

-promovarea şi dezvoltarea tarafului tradiţional şi a fanfarelor din Bucovina;

-monitorizarea rapsozilor din vetrele folclorice ale judeţului;

-monitorizarea şi susţinerea formaţiilor artistice: grup folcloric, grup de jocuri, grup de obiceiuri;

-promovarea copiilor ca viitori interpreţi şi promotori ai culturii tradiţionale din judeţ;

-formarea profesională a factorilor educaţionali de la nivelul şcolilor şi a aşezămintelor culturale, a organizaţiilor de profil cultural din judeţ.

* 

Proiecte desfăşurate în perioada 1 ianuarie 2012 – 20 iunie 2012

*

Festivalul de datini și obiceiuri de Anul Nou, de rit vechi, 13 ianuarie 2012, Drăgușeni un spectacol de obiceiuri populare al formaţiilor de  colindători şi urători

Participanţi: 300 persoane în formaţiile folclorice şi 600 de persoane în public

Salonul anual al artiştilor fotografi, 31 ianuarie 2012

*

Expoziţia vernisată la Julius Mall Suceava şi a inclus 75 de lucrări semnate de artişti fotografi din judeţul Suceava, precum şi de membri ai Uniunii Artiştilor Fotografi din Bucovina din Regiunea Cernăuţi şi din Republica Moldova. Expoziţia a fost inclusă în calendarul manifestării naţionale “Luna fotografiei în România”

*

Festivalul literar “Mihai Eminescu”, ediţia a XXI-a, 13-15 ianuarie 2012

*

Desfăşurat de obicei la Suceava, Călineşti Cuparencu şi Putna, acest festival a fost, temporar, organizat şi la Cernăuţi. Evenimentul urmăreşte promovarea operei eminesciene şi a exegeţilor ei, fiind premiată aici cea mai bună apariție editorială din anul precedent. Singurul eveniment de exegeză eminesciană, în care eminescologi de marcă ai României se întâlnesc cu publicul sucevean.

*

“AZI IN SAT ÎI ȘEZĂTOARE”, februarie-aprilie 2012

*

Prin acest proiect s-a urmărit coeziunea socială în lumea satului, transmiterea folclorului muzical, literar şi coregrafic, învățarea practicării meșteșugurilor, a ocupaţiilor gospodărești de către tânăra generație, imprimarea în format electronic a șezătorilor din satele judetului.

In cadrul proiectului, au fost organizate şi înregistrate un număr de trei şezători din judeţ, Straja, Calafindeşti și Fundu Moldovei, bugetul cheltuit fiind de 1.547 lei, reprezentând cheltuieli de deplasare. Au fost angrenaţi în proiect un număr de peste 100 de participanţi, materialul rezultat, reprezentând baza de date a C.C.P.C.T. şi primele producţii pentru Colecţia de folclor a Bucovinei.

*

Festivalul Național al ouălor încondeiate, ediția a IX-a, 25-26 februarie 2012, Ciocăneștipromovează diferite tehnici de încondeiare a ouălor în judeţul Suceava, a devenit o ocupaţie şi meşteşug de referinţă pentru anumite subzone etnografice. Prin această manifestare, C.C.P.C.T. promovează şi valorifică meşteşugurile. Pe parcursul celor 2 zile de festival s-au înregistrat peste 2.000 de vizitatori.

*

Festivalul – concurs județean de folclor “COMORI DE SUFLET ROMANESC”, ediția a X-a, 6 faze zonale începând din data de 26 februarie și faza finală 19-22 iulie 2012, Câmpulung Moldovenesc

Cea mai complexă şi amplă manifestare de promovare si valorificare a creaţiei folclorice din judeţul Suceava. A dat identitate celor mai reprezentative formaţii artistice din judeţ identificând particularitățile etnografice și muzical coregrafice ale vetrelor folclorice din care provin. Prin  numărul mare de participanţi este cea mai bună promovare şi valorificare a folclorului muzical, literar şi coregrafic, a obiceiurilor populare, a costumului popular şi a repertoriului. Este manifestarea prin care se poate atesta nivelul produsului cultural folcloric autentic al judeţului.

Manifestarea face parte din programul de  promovare si valorificare a folclorului literar muzical şi coregrafic.

La cele şase faze zonale au participat 33 formaţii, cu 950 concurenţi. La toate aceste spectacole au participat cca 2500 persoane în public.

Pentru faza finală, au fost selectate 29 de formaţii artistice, din care s-au prezentat 24. Toate formaţiile prezente pe scena de la Câmpulung au fost obligate să folosească acompaniament live: instrumente tradiţionale, taraf chiar şi fanfară.

La această fază finală au fost 700 de concurenţi şi peste 10.000 de spectatori în cele două zile de concurs.

Sursa de finanţare a fazei finale a fost bugetul propriu al Centrului Cultural „Bucovina” reprezentând materiale publicitare, cheltuielile de deplasare a juriului, a personalului tehnic (operator sunet, operator video, fotograf, personal la scenă etc.). De asemenea s-au achitat cheltuielile de deplasare şi diurna tuturor celor 24 de formaţii. S-au acordat premii în valoare de 16.900 lei.

*

Târgul Mărţișorului în Bucovina – târg de meșteri populari, Suceava 26 februarie – 8 martie, Shopping City – 22 meşteri (Suceava, Botoşani); Cheltuieli:

*

Foto-grafica, ediţia a IV-a, februarie,  expoziţie mixtă, de grafică satirică şi fotografie, semnată de graficianul Mihai Pînzaru -PIM şi fotoreporterul Oana Şlemco.

*

Festivalul „Azi cânt pentru tine mamă”, ediţia a III-a, 1 martie 2012, spectacol susţinut de copii şi tinerii din judeţ. Prin acest proiect am urmărit monitorizarea şi coordonarea educării copiilor din judeţul Suceava, până la vârsta de 12 ani, în vederea îndrumării spre concursurile de profil din ţară. Cu acest prilej a avut loc și Consfătuirea cu referenții culturali din județ – 70 de participanți

Au participat 60 de copii în spectacol. Spectacolul a fost promovat pe posturile TV locale fiind urmărit cu interes la nivelul judeţului.

*

Festivalul – concurs naţional de muzică religioasă ortodoxă „Buna vestire”, ediţia a XXII-a, 24-25 martie 2012, Fundu Moldovei.

Festivalul-concurs „Buna Vestire” vizează, în primul rând, promovarea valorilor autentice ale creaţiei corale de cult ortodox şi revigorarea mişcării corale în ansamblul ei. Festivalul se adresează numai formaţiilor corale de amatori. Din acest an s-a reintrodus secţiunea „Coruri de copii”care s-a bucurat de un real succes. Concursul s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, pe 3 secţiuni: 24.04.2012- coruri de copii, 25.03.2012 – coruri ale liceelor cu alt profil decât cel muzical şi teologic, coruri aşezăminte culturale. La secţiunile coruri licee cu profil muzical şi teologic şi coruri ale parohiilor nu s-au prezentat concurenţi.

Au fost prezenţi peste 800 de participanţi şi peste 600 de spectatori.

Valoarea finanţării din contribuţia proprie a fost de 6.706,61 lei.

*

ZILELE FRANCOFONIEI, Rădăuți 26 și Suceava 27 martie 2012,

sărbatorite de Centrul Cultural Bucovina vin în completarea evenimentelor organizate de celelalte instituții de cultură sucevene, care celebrează această sărbătoare a multiculturalităţii şi toleranţei, a limbii franceze şi a vorbitorilor de limbă franceză din întreaga lume. Ca membră a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din 1953, România și-a onorat acest statut prin organizarea, în fiecare an, de evenimente culturale specifice, în luna martie. In 2012, invitatul special al Centrului Cultural Bucovina, pentru Zilele francofoniei, a fost renumitul dramaturg bucovinean de expresie franceza Matei Visniec, impreuna cu Compania DELAGARE de la Paris, care au sustinut spectacolul de poezie pe jazz „La ville d’un seul habitant” (Orașul cu un singur locuitor), după texte de Matei Vișniec, traduse în franceză de Nicolas Cavaillès, o producție a Companiei DELAGARE de la Paris, un recital regizat de Mustapha Aouar. Evenimentul a debutat la Radauti si a continuat apoi la Suceava, Botoșani, Iași și București.  Un formidabil impact la public și nenumarate cereri de a se repeta acest eveniment.

*

 Festivalul Interjudețean de Tradiții și Obiceiuri Populare „ Pe-un picior de plai, pe-o gură de…Bucovina”, Ediția I, 6 aprilie 2012, Câmpulung Moldovenesc; este o manifestare complexă destinată iubitorilor de folclor din școlile cu clasele I-VIII ale județului Suceava.

Evenimentul cooptează  dascălii și eleviii din școlile municipiului în a adopta folclorul ca pe o modalitate de educație. Prin acest eveniment, CCPCT controlează și promovează nivelul educației folclorice atât la elevi cât și la dascălii care se ocupă de educație folclorică. Au participat un număr de peste 500 de elevi, 300 de persoane în public, suma investită fiind de 5.450 lei.

*

MINIATURI BUCOVINENE, expoziție fotografică itinerantă la Consiliul Județean Suceava, Muzeul Obiceiurilor Populare Gura Humorului, martie-aprilie 2012, realizată deVictor Rusu

*

Comemorarea “ANUL 60 AL ARDERII CĂRȚILOR BUCOVINEI”- 12 martie 31 iulie 2012, localități din județ – lansări de carte, comemorări ale personalităților bucovinene, recitaluri de muzică și poezie, inițiată și realizată de Ion Drăgușanul.

*

Târgul de Paști al meșterilor populari, ediția a XIII-a, martie-aprilie, Suceava în colaborare cu Muzeul Bucovinei  Suceava. Au fost prezenți 25 de meșteri.

*

„Nichita în luna lui martie”- concurs județean de poezie pentru elevii din clasele V-VIII și IX-XII din județul Suceava. Concursul se desfășoară la Vatra Dornei în 31 martie. Organizatorul principal este Primaria municipiului Vatra Dornei. Ca partener, Centrul Cultural “Bucovina” acordă o parte din premiile în bani și sprijin logistic întregului eveniment. Este singurul concurs de poezie care se adresează elevilor din județul Suceava.

*
Festivalul de muzică religioasă „Agape” Suceava, ediţia a VI-a, 11 aprilie, Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava; Este un festival de muzică religioasă unde au participat grupuri vocale, interpreţi, coruri ale tuturor confesiunilor din judeţ (bisericile: Adventistă, Oastea Domnului, Penticostală, Baptistă, Creştină după Evanghelie etc.). Au participat 300 de interpreți și cca 600 persoane în public.
Efecte produse: o mai bună colaborare între confesiunile din Bucovina.

*

CONCERT DE PAȘTI, Suceava, 15 aprilie 2012, Concert de toacă, clopote și instrumente tradiționale.

*

Festivalul – concurs interjudețean “Vasile Mucea”, ediția a I-a, 17 aprilie 2012, Bilca
Festivalul și-a propus promovarea rapsozilor și a tarafurilor tradiționale din Bucovina, păstrarea portului, conservarea și promovarea folclorului muzical specific vetrelor folclorice pe care le reprezintă
Au participat 30 de concurenți și 200 de persoane în public.
Premiile acordate au fost din bugetul propriu, în cuantum de 3.393 lei.

*

„HORA BUCOVINEI”, Frasin – Bucșoaia, 13 mai 2012, eveniment prin care se marcheaza urcatul oilor la munte. Are rolul de a promova obiceiurile, meșteșugurile complementare unei ocupții străvechi din județ, creșterea animalelor. O sărbatoare a cântecului și jocului popular, o oportunitate pentru iubitorii turismului de eveniment de a alege Bucovina ca destinație turistică.

*

Festivalul – concurs judeţean de folclor tradiţional “Ograda cu dor”, ediţia a IV-a, 20 mai 2012, Moara.
Festivalul-concurs judeţean de folclor tradiţional „Ograda cu dor”, aflat la a IV-a ediție a urmărit să promoveze grupul folcloric format din taraf ca formaţie de acompaniament pentru formaţii de jocuri populare, grupuri vocale şi rapsozi.
La manifestare au participat 145 de concurenţi şi aprox.350 de spectatori.
Valoarea finanţării a fost de 3.197 lei, din bugetul propriu.

*

FESTIVALUL EUROPEAN AL ARTELOR „CIPRIAN PORUMBESCU”, Suceava, Ciprian Porumbescu, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Rădăuți și Fălticeni, 25 mai-10 iunie 2012
– Simpozion de muzicologie „Ciprian Porumbescu – necunoscut” dedicat personalităţii compozitorului, Stupca;
– Concurs internaţional de interpretare instrumentală „Lira de Aur”, Suceava,
– Festivalul coral „Ciprian Porumbescu”, Gura Humorului;
Concursul de muzică uşoară şi folk „Suceava, inima mea”, Fălticeni
– Recitaluri de muzică cultă – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul de Arte „Ciprian Porumbescu” Suceava, Muzeul „Ciprian Porumbescu” Stupca;
– Festivalul – concurs naţional de poezie şi proză scurtă „ZILE ŞI NOPŢI UDEŞTENE”, Suceava, Udeşti, ediţia XVI, (premiile Magda Isanos, Eusebiu Camilar, Constantin Ştefuriuc, Mircea Motrici); lansare de carte, premierea laureaţilor,
– Concert extraordinar de folclor şi muzică lăutărească susţinut de violonistul Sherban Lupu (Statele Unite ale Americii) şi Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” Stupca;
– Spectacole folclorice susţinute de ansamblurile artistice şi de formaţiile de amatori din judeţ;
– Consfătuirea cu referenţii culturali şi cu reprezentanţii formaţiilor muzical-coregrafice din judeţul Suceava (2);
– Concursul naţional „Video – Art” pentru tineret, Suceava;
– Salonul de primăvară-vară al artiştilor plastici amatori –ed. XXIII (expoziţii de pictură, sculptură, artă fotografică). Vernisaje – Stupca
-Concursul Naţional de Recenzii şi Jurnale „LYCEUM”, s-a desfășurat în luna mai la Suceava și este organizat de Colegiul National “Petru Rareș” din Suceava. Ca partener, Centrul Cultural “Bucovina” acordă premiul III la fiecare din cele două secțiuni : recenzii și jurnale. Este singurul concurs național de diaristică şi de critică literară, care se adresează elevilor din clasele IX-XII din toată ţara.
-Festivalul naţional de literatură „Eusebiu Camilar – Magda Isanos”, începând din 2012 şi-a schimbat denumirea în FESTIVALUL-CONCURS DE LITERATURĂ „REZONANŢE UDEŞTENE”.
Festivalul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente literare românești şi se desfăşoară pe trei secţiuni: poezie, proză scurtă şi reportaj literar. Festivalul se adresează autorilor de orice vârstă, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului. Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.. Evenimentul este un reper pe harta literară a judeţului Suceava. Cea de-a XVII-a ediţie, s-a desfăşurat la Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Udeşti şi Rădăuți
-CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și Fundația Hyperion din Botoșani, în colaborare cu Centrul Cultural Bucovina prin CCPCT, se desfășoară din doi în doi ani. Congresul Naţional de Poezie cuprinde colocvii, conferinţe pe tema Poeziei şi Istoriei Literaturii Române azi, şedinţa de alegeri, recitalul poeţilor, lansarea Apelului, acordarea premiului Congresului. Congresul se desfăşoară două zile în judeţul Botoşani şi două zile în judeţul Suceava. Premiul Congresului este anunţat la Botoşani şi înmânat la Putna. La editia a IV-a, din 2011, au fost 100 de invitaţi, nume reprezentative ale scrisului românesc din ţară şi din diasporă (SUA, Franţa, Rusia). Un public de peste 700 de persoane au beneficiat de acest eveniment literar de exceptie la Suceava, Botoşani, Ipotesti şi Putna. Ediția a V-a a avut loc în iunie 2012.

*

TÂRGUL DE SÂNZIENE, târgul de vară al meșterilor populari (40), Suceava, 15 iunie 2012

*

Eminescu şi Bucovina 11 -18 iunie la Suceava, expoziţie de carte şi alte activitaţi comemorative.

*

Festivalul Național de Muzică Ușoară MUZRITM, Vatra Dornei, 19 iunie 2012, în parteneriat cu Clubul Copiilor și Elevilor Vatra Dornei

*

 

Proiecte desfăşurate în perioada 21 iunie 2012 – 31 decembrie 2012

*

Festivalul – concurs interjudeţean de interpretare a folclorului muzical – instrumente aerofone „Silvestru Lungoci”, ediţia a XVIII-a, 29 iunie 2012, Horodnic de Jos
Valoarea finanţării a fost de 4.012 lei, contribuţie din bugetul propriu.
La manifestare au participat 20 de concurenţi şi aprox.280 de spectatori.

*

Festivalul internaţional de folclor al minorităţilor la Cîrlibaba ed. a II a , 29 iunie 2012.

Festivalul de minorităţi de la Cîrlibaba a fost integrat, încă din 2011, în Proiectul transfrontalier româno-ucrainean Turism Festiv de Evenimente, căpătând astfel caracter internaţional, Festivalul Hora la Rotunda s-a mutat pe 29 iunie. Prin acest proiect, cele două formaţii artistice ucrainene de la Cernăuţi au fost invitate să susţină spectacole la Festivalul internaţional al minorităţilor din Bucovina.

Participanţi: 500 artişti amatori şi 2000 de persoane în public
Evenimentul vine în întâmpinarea dorinţei de afirmare a minorităţilor din judeţul Suceava ce apar ca membri activi şi cu propria personalitate în peisajul cultural bucovinean.

*

Festivalul folcloric “ARMONII” Dolhasca, 29 iunie 2012, unde în calitate de parteneri am acordat sprijin logistic.

*

Festivalul internațional de literatură umoristică “Umor fără frontiere în Țara de Sus” de la Vama, 6 – 8 iulie 2012. Centrul Cultural Bucovina acorda sprijin logistic.

*

Festivalul naţional de caricatură şi literatură umoristică „Umor la…Gura Humorului”, ediția a XXII-a s-a desfășurat la Gura Humorului, 13 – 15 iulie 2012. Este o manifestare de tradiţie, care atrage publicul prin evenimentele colaterale (spectacole, concerte, expoziţii, simpozioane etc) printre cele de prim rang din ţară, care reuneşte artişti din toate colţurile ţării.
Ca partener Centrul Cultural Bucovina acordă premiile în bani ale festivalului, precum și sprijin logistic.

*

Festivalul internaţional de folclor „Întâlniri Bucovinene”, Câmpulung Moldovenesc, 19 – 22 iulie 2012
Are drept scop promovarea imaginii Bucovinei, prezentarea valorilor culturale şi spirituale, manifestarea ei multietnică, prin aducerea în scenă a unor manifestări artistice tradiţionale, complexe şi diverse: vocale, coregrafice, muzicale, precum şi a portului şi a obiceiurilor bucovinene; favorizarea cunoaşterii reciproce dintre membrii grupurilor artistice a fiecărei comunităţi etnice, păstrarea neştirbită a identităţii culturale, apropierea şi cunoaşterea reciprocă a popoarelor europene, păstrarea folclorului bucovinean în Polonia, Ungaria, Slovacia şi Ucraina. În cadrul acestui eveniment CCPCT a organizat finala Festivalului –concurs de folclor “Comori de suflet românesc”. Cu acest prilej a avut loc și un târg al meșterilor populari din județ (30), cât și din Ucraina (40).
Acest eveniment este aşteptat deopotrivă de cetăţenii Câmpulungului, de turiştii străini prezenţi în aceste zile, cât şi de oamenii de afaceri – producători agricoli din zonă şi nu numai.
Efecte produse: cele patru zile de festival, reprezintă o ocazie excelentă pentru promovarea internaţională gratuită, pentru că acest eveniment cultural colorat şi spectaculos este înregistrat, fotografiat şi difuzat pe toate canalele de televiziune.
Participanţi: 1200 artişti, din care 300 străini şi un public de peste 15.000 persoane.

*

Festivalul ansamblurilor folclorice ale copiilor Vatra Dornei, 19-22 iulie 2012, organizat de Inspectotatul Județean Suceava și Clubul Copiilor și Elevilor Vatra Dornei. Centrul Cultural “Bucovina” a acordat sprijin logistic.

*

Târgul de vară al meșterilor populari Vatra Dornei, iulie 2012, CCPCT
a acordat sprijin logistic.

*

Târgul meșterilor populari de Sf.Petru și Pavel, Cernăuți, ediția a IV-a, iulie 2012; CCPCT a organizat selecția meșterilor populari care ne-au reprezentat la târg (6), cât și sprijin logistic în organizare.

*

Târgul meșterilor populari de Sf.Maria (35 meșteri), Suceava, august 2012

*

Târgul olarilor, „Ochiul de Păun”, Rădăuţi, 26–28 august 2012
Centrul Cultural a acordat premiile în cuantum de 2.500 lei

*

Festivalul interjudeţean de folclor „Hora la Prislop”, ediţia a XLIV-a, 21 august 2012, Prislop. Este o manifestare de amploare, organizată de judeţele Bistriţa şi Maramureş. În acest an judeţul Suceava a fost reprezentat de Ansamblul „Florile Bucovinei” Rădăuți, Ansamblul “Arcanul” Fundu Moldovei.
Participanţi: 80 artişti din judeţul Suceava şi 20.000 de persoane în public

*

Festivalul Internaţional „Bucovina Rock Castle”, ediţia a III-a, 18 – 24 august 2012
Festivalul îşi propune să promoveze şi să integreze rock-ul bucovinean în fenomenul rock românesc şi european, precum şi promovarea turistică a Sucevei.
Participanţi: 170 de concurenţi şi peste 10.000 spectatori în cele 4 nopţi

*

Festivalul „Limba noastră cea română” din Cernăuţi, Ucraina, s-a desfășurat în luna septembrie. Centrul Cultural Bucovina a acordat sprijin logistic.

*

Festivalul „Răscolul stânii”, ediţia a V-a, 8 sept.2012, Botoş, Ciocăneşti
Festivalul „Răscolul stânii”, aflat la a V-a ediţie, a luat fiinţă din dorinţa de a promova un obicei pastoral ancestral- răscolul oilor.
Au fost 118 persoane în cadrul ansamblurilor şi peste 400 de spectatori.
Bugetul festivalului a fost de 1.534 lei.

*

Târgul de toamnă “Produs în Bucovina” – Suceava, Jullius Mall, 5–6 octombrie – 30 meşteri populari (Suceava);

*

Festivalul-concurs naţional de poezie „NICOLAE LABIŞ”, 5-6. X. 2012, s-a desfășurat la Suceava și Mălini. Manifestările constau în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, momente muzicale și artistice, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare.

*

„În grădina cu flori multe”– festival – concurs internaţional de folclor -interpretare vocală, ediţia a VII-a, Cernăuţi, 8-9 octombrie 2012.
Festivalul şi-a propus conservarea şi promovarea cântecului românesc în regiunea Cernăuţi.
Iniţiator: Iurie Levcic – director, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale româneşti din Cernăuţi
Participanţi: 30 de concurenţi şi peste 1.000 persoane în public

*

Festivalul Internațional de film, diaporamă și fotografie “Toamnă la Voroneț”, ediția a XXXII –a, 12-14 octombrie 2012, Gura Humorului
Festivalul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile în care au avut loc vernisaje de expoziții de grafică și fotografie, proiecții ale filmelor și DIA din concurs și cele artistice aduse de regizori celebri. Festivalul s-a bucurat de o participare mare a artiștilor cineaști din lume, dar mai puțin de spectatori. Centrul Cultural “Bucovina” a acordat premiile.

*

Târgul de turism, Suceava, 12-14 octombrie, Suceava, unde au participat 40 de meșteri populari și 20 de formații artistice de amatori. Au fost peste 3.000 de participanți.

*

Festivalul – concurs interjudeţean de muzică instrumentală tradiţională „Alexandru Bidirel” Suceava, ediţia a X-a, 17 noiembrie 2012, Suceava

Festivalul – concurs s-a desfăşurat pe 3 secţiuni:
1.Secţiunea „Grigore Vindereu” – taraf tradiţional
2.Secţiunea „Alexandru Bidirel”- vioară cu 2 categorii de vârstă – copii şi maturi
3.Secţiunea „Nicolae Picu” – cobză, la fel cu 2 categorii de vârstă
În concurs s-au înscris 41 de concurenţi. Spectatori au fost cca 200 de persoane.
Premiile au fost acordate din bugetul propriu, în cuantum de 5.500 lei.
În aceeaşi zi, a avut loc şi Consfătuirea cu referenţii culturali, instructorilor muzicali şi coregrafici (3) din judeţ.
Au fost prezenţi 100 de participanţi.

*

Festivalul – concurs național al fanfarelor ţărăneşti, Calafindeşti, ediţia a VII-a, 26 octombrie 2012
Scopul acestui festival este, în special, promovarea acestui tip de formaţie muzicală – fanfara ţărănească şi repertoriul specific.
Premiile au fost acordate din bugetul propriu, în cuantum de 4.400 lei.
Au participat, ca și spectatori cca 400 de persoane.

*

Salonul internaţional de artă fotografică-BUCOVINA MILENIULUI III, 1 noiembrie – 1 decembrie 2012
Concurs de artă fotografică cu caracter internaţional,expoziţie cu lucrări premiate, realizarea unui album foto,în colaborare cu F.I.A.P. şi Muzeul Bucovinei.

*

Concursul naţional Video-Art pentru tineret proiect derulat în parteneriat cu Colegiul Naţional “Petru Rareş”, promoveaza tinerii cineaşti din judeţ şi din ţara prin premierea celor mai bune filme de prezentare a zonei, cu diferite elemente definitorii în vederea publicităţii turistice. Materialele sunt postate pe site-uri de specialitate în vederea creşterii vizibilităţii judeţului.

*

Salonul anual al artiştilor plastici amatori, Suceava, 8 noiembrie 2012 a reunit 38 de participanți. Centrul Cultural “Bucovina” a acordat premiile, în cuantum de 1.500 lei iar Shopping City, partener a găzduit expoziția.

*

Festivalul cântecului patriotic şi a cântecului de război
Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, 28 noiembrie 2012 – Spectacol dedicat unirii Bucovinei cu Ţara, Pe-al nostru steag e scris Unire! Manifestarea a adunat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor un număr de 250 de artiști amatori, proveniţi din cele trei provincii istorice româneşti Basarabia, Ardeal şi Bucovina. Cu un public de peste 1.300 de spectatori, evenimentul a fost transmis pe posturile naţionale şi locale de televiziune având un reiting ridicat.

*

Festivalul de colinde “FLORILE-S DALBE”, Suceava, 22 decembrie 2012, proiect prin care se doreşte promovarea şi valorificarea repertoriului de colinde aparţinând spaţiului bucovinean. In spectacol pe lângă grupurile de colindători din judeţul Suceava, mai participă formaţii invitate din judeţele vecine ca urmare a schimburilor culturale pe care le desfăşurăm. Spectacolul va fi prezentat în fiecare an în unul dintre oraşele judeţului şi va fi promovat pe posturile de televiziune.

*

Festivalul de datini şi obiceiuri de Anul Nou “După Datina străbună”, Suceava, 27decembrie 2012
Manifestare de tradiţie, aduce la Suceava, peste 1300 de urători şi un număr de peste 10.000 spectatori. Judeţul Suceava cu cele 30 de vetre folclorice, deţine un capital impresionant in domeniul patrimoniului imaterial aferent sărbătorilor de iarnă.
Prin acest proiect, gestionăm nivelul artistic şi valoarea folclorică, a grupurilor de urători, autenticitatea costumelor, a ritualurilor în condiţiile în care aceste obiceiuri sunt deja exponentul unui produs cultural specific.
-Târgul de Crăciun al meșterilor populari, în cadrul proiectului CRĂCIUN ÎN BUCOVINA, 5 decembrie 2012 – 10 ianuarie 2013 unde au participat 35 de meșteri populari.

*

Cultura minorităţilor

*

Specificul multicultural al judeţului Suceava face ca in preocuparile C.C.P.C.T.,cultura minorităţilor să aibă un rol de coeziune,de integrare şi apartenenţă la o societate care să-i reprezinte.
Formaţiile artistice ale minorităţilor au reprezentat Judetul Suceava la diferite manifestări pe plan intern şi internaţional.
Manifestările cu specific multietnic din judet unde grupurile folclorice ale minorităţilor au avut ocazia de a promova cultura proprie au fost :
-Hora Bucovinei
-Intâlniri Bucovinene – România, Polonia, Ucraina,Ungaria, Slovacia
-Festivalul Minorităţilor Cârlibaba
-Târgul de Petru şi Pavel de la Cernăuţi
-Din Obcini cântec răsună, festival al minoritaţilor de la Moldoviţa

*
Menţiune:

*

Există segmente culturale care nu sunt bine reprezentate în managementul cultural al C.C.P.C.T. cum ar fi: muzica folk, teatrul. La nivelul judeţului genurile au avut parte de proiecte desfăşurate de societatea civilă şi diferite O.N.G.uri. Rolul C.C.P.C.T. în calitate de Aşezământ Cultural este de a suplini servicii culturale şi un management unitar în condiţiile unui personal redus şi cu atribuţiuni plurivalente.
Publicaţii editate în anul 2012: 18 titluri de carte:

*
– Chermări de toacă. Monografie, tipologie şi antologie muzicală, ediţia a II-a însoţită de CD audio doc, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISBN 978-606-8160-64-1
– Ghidul iubitorilor de folclor nr.1/2011 şi nr. 2/2012, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISSN 2284-5593, ISSN-L 2284-5593
– Ciprian Porumbescu necunoscut nr.1/2011 şi nr.2/2012, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISSN 2284-712X, ISSN-L 2284-712X
-„Amprente pe flăcări”, teatru, vol. III, aprox. 250-300 pag., autor George L. Ostafi
– “Poemul martirilor fără de țară”, autor Dimitrie Loghin
-“Oasele pietrei”, de Ştefan Stroie
-„Albumul de artă Dimitrie Loghin- artistul plastic”
-“ Cămașa de trecere”- Antologia de autor „Ion Beldeanu”
-„Nicolae Labiş – elev al Colegiului Naţional „Nicu Gane” – autor V.G.POPA
-” Pagini smulte din valuri”- de Vespazian Lungu
-“ Jocuri populare și cântece de nuntă”- de Marin Constantin Gheorghe
– “Pățaniile lui Somnorilă” de George Ungurean
-” Calendarul popular bucovinean –punte peste veacurile misterului existentei de Mihai Camilar
-” Drum fără sfârșit” de Emil Havriliuc
-“ Memoria uitării “ de George L. Ostafi
-„ Amintiri de colt de veacuri – Iioan Biletchi Albescu
Total carte….87.709 lei

*

Apariţii pe suport electronic:

*

-Chemări de toacă. Monografie, tipologie şi antologie muzicală, ediţia a II-a însoţită de CD audio doc, Editura Lidana, Suceava, 2012, ISBN 978-606-8160-64-1 de Constanța Cristescu
-Suport bibliografic pentru referenţii culturali şi iubitorii de folclor din Judeţul Suceava în format digital, de Constanţa Cristescu
– DVD Festivalul European al Artelor “Ciprian Porumbescu” 2012 – Recital extraordinar de vioară şi pian Sherban Lupu (SUA) şi Doina Grigore (Iaşi), de Constanța Cristescu
– DVD Festivalul European al Artelor “Ciprian Porumbescu” 2012 – Concertul extraordinar de folclor şi muzică lăutărească Sherban Lupu (SUA) şi Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu; de Constanţa Cristescu
-CD – “Drum fără sfârşit” – lieduri şi cântece din perioada interbelică de Emil Havriliuc

*

În urma analizei activităţii secţiei Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, putem afirma următoarele:
– s-au organizat 65 evenimente, în care CCPCT a fost organizator, venind cu specialişti şi logistica necesare. Dintre acestea, 47 au fost cu angajare financiară – 419.337 lei;
– s-au organizat 21 festivaluri şi concursuri de folclor, 11 festivaluri și concursuri de creație literară, 18 târguri de meşteri populari, 9 saloane de artă plastică şi fotografie, 2 festivaluri-concurs de muzică corală și 5 festivaluri alte segmente (muzică clasică, muzică ușoară, rock); la toate aceste manifestări culturale au fost implicaţi 25.800 de concurenţi şi participaţi şi 259.450 persoane în rândul publicului.
Manifestări ale Consiliului Judeţean Suceava în care a fost implicat Centrul Cultural BUCOVINA
-Paştele în Bucovina – evenimente culturale dedicate sărbătorilor pascale, aprilie 2012.
-Hora Bucovinei – mai, Bucşoaia-Frasin – spectacole, manifestări complexe, tradiţii şi obiceiuri de păstorit.
-Festivalul European al Artelor „Ciprian Porumbescu”
-Pelerin în Bucovina
-Promovarea folclorului românesc în Regiunea Cernăuţi şi a celui ucrainean în judeţul Suceava
-Produs în Bucovina – deplasarea unor formaţii artistice de amatori şi meşteri populari pentru a susţine spectacole şi expoziţii de artă şi produse alimentare tradiţionale din Bucovina. De asemenea au avut loc ample manifestări, spectacole de folclor susţinut de artişti amatori şi profesionişti, standuri expoziţionale.
-Crăciun în Bucovina – 5 dec. 2012- 10 ian.2013 – Spectacole de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou în judeţul Suceava. Au avut loc spectacole de colinde susţinute de elevi ai şcolilor şi liceelor din judeţ, concerte extraordinare susţinute de artișticonsacrați, de Grigore Leşe și ansambluri folclorice din județele Bistriţa-Năsăud, Iaşi și Neamţ.

*
Prin planificarea organizării în timp şi spaţiu a diferitelor evenimente care să vină în completarea unui calendar popular bucovinean s-a obţinut o creştere a nivelului valoric al manifestărilor, educarea publicului prin acţiuni de promovare a autenticităţii portului popular, jocului, cântecului şi meşteşugurilor ancestrale din spaţiul bucovinean.
Concentrate în jurul sărbătorilor religioase, evenimentele culturale organizate pe tot parcursul anului 2012 au contribuit la creşterea interesului turiştilor români şi străini pentru Bucovina şi au creat o bună vizibilitate locaşurilor de cult, producătorilor agricoli şi operatorilor de turism din judeţul Suceava.
Bugetul prevăzut de ordonatorul principal de credite – Consiliul Judeţean Suceava, a facilitat angrenarea unui mare număr de artişti amatori şi profesionişti în manifestările culturale de promovare a Bucovinei, organizate pe parcursul anului 2012, beneficiarii direcţi fiind publicul larg şi beneficiarii indirecţi fiind telespectatorii şi radioascultătorii.

*

Resurse umane:

*

Structura organizatorică a instituţiei a fost alcătuită în aşa fel încât să răspundă realizării obiectivelor prevăzute.
Din analiza statului de funcţii a centrului valabil până la 31.12 2012 reiese următoarea situaţie:
Nr. crt. Nr. posturi Anul 2012
A Aparat de specialitate din care: 119
1 Conducere 9
2 Ansamblul artistic “Ciprian Porumbescu” 64
3 Şcoala de Arte “Ion Irimescu” 22
4 Centrul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale 13
5 Biroul organizare, salarizare, resurse umane 6
6 Biroul financiar contabil şi buget 5
7 Compartimentul tehnic- deservire 14
B Total personal 133
Din totalul personalului existent pe cele 133 de posturi,menţionăm că 119 posturi reprezintă personal de specialitate, diferenţa de 14 posturi reprezentând personalul tehnic şi de deservire.

*

Resurse financiare:

*

După cum se ştie bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Bucovina” este constituit din subvenţii de la Consiliul Judeţean Suceava şi venituri proprii, de la 2 secţii respectiv Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu şi Şcoala de Arte „Ion Irimescu”, diferenţa reprezentând (venituri din chirii şi din prestări servicii).
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Bucovina” în anul 2012, se prezintă astfel:
lei
Subvenţii 3.832.200
Venituri proprii din care:
-venituri din chirii:
– taxe şi alte venituri din învăţământ:
– venituri din prestări servicii:
– venituri din spectacole ACP
413.604
3.131
160.519
5.938
244.016

TOTAL VENITURI 4.245.804

Total cheltuieli Cheltuieli de personal Cheltuieli pentru
bunuri şi servicii Cheltuieli de capital
4..245.804 2.853.308 1.137.658 254.838

Menţionăm că pentru manifestările culturale (proiecte şi programe culturale) s-a cheltuit suma de 602.647 lei.

*

Centrul Cultural „Bucovina” prin obiectivele propuse, prin atribuţiile fiecărei secţii componente şi-a desfăşurat activitatea în scopul pentru care a fost creat. Ca în orice instituţie au existat şi deficienţe care pe parcurs au fost eliminate, astfel, se poate afirma că activitatea Centrului Cultural „Bucovina” s-a desfăşurat în condiţii bune.
În vederea alinierii la cerinţele şi standardele internaţionale, managementul Centrului Cultural „Bucovina” au abordat pe întreg parcursul anului 2012 metode şi tehnici moderne de conducere pentru a răspunde prin prisma adecvanţei lor la cerinţele societăţii prin identificarea unor surse alternative de finanţare, prin participarea la programe naţionale, europene şi internaţionale. Rezultatele obţinute au reuşit să satisfacă nevoile de cultură ale comunităţii, prin adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea unei noi categorii de public, creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor oferite de instituţie.

MANAGER,

prof. Petre HORVAT

Share This

Share This

Share this post with your friends!